Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

NEBO - Ako ovplyvňuje náš každodenný život?

Vitajte, milí poslucháči pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných nedeľných zamyslení nad božím slovom. Cieľom dnešného zamyslenia je pochopiť, že ak veríme tomu, že pozemský a večný život smeruje k nášmu domovu v nebi, potom toto vedomie zmení všetky naše životné postoje a činy.

Nikto z nás nemôže povedať, ako to bude  v nebi vyzerať. Ale môžeme veriť tomu, že nebeská realita bude ešte úžasnejšia, než si to dokážeme predstaviť. Ježiš o realite neba hovorí často a jeho vyučovanie nás má o tejto skutočnosti nielen informovať a presvedčiť, ale aj povzbudzovať, aby sme v každodennom živote obstáli a vzhliadali s očakávaním k nebeskému domovu. Započúvajme sa na úvod do veršov z Jánovho evanjelia, a vypočujme si, s akou istotou o nebi hovorí svojim učeníkom Pán Ježiš:

Jan 14:1-3  Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2  V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3  pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

 Všimnime si, že realita neba pomáha všetkým nasledovníkom, aby neboli znepokojení dianím vo svete a okolnosťami, v ktorých sa nachádzajú. Verše nám pripomínajú, že Boh nás na zemi neopustil, že je s nami  spojený skrze Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva a aktívne chystá náš večný domov. Táto skutočnosť by nám mala každý deň dodávať pokoj  a uspokojenie. V minulej relácii sme si povedali, prečo je dôležité aby sme sa ubezpečili, či ideme do neba po správnej ceste. Mojou modlitbou je, aby naše štúdium Písma o nebi premenilo život každého z vás. Zamerajme sa dnes na niekoľko bodov, ktoré by nám k tomu mohli pomôcť:

*          Nebo má byť súčasťou nášho myslenia.
Samozrejme, tým nechcem povedať, že premýšľanie o nebi je stredobodom nášho bytia. Tým je Pán Ježiš Kristus, ale zamyslime sa nad tým, prečo máme tomu, čo je nad nami, venovať pozornosť v každodennom živote:

Koloským 3:1-2  A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha; 2  na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.

 * Nebo nám má pomôcť žiť spravodlivý život.
Biblické vyučovanie o nebi nás má nielen pripravovať na večný život, ale aj sprevádzať a usmerňovať tak, aby sme dokázali žiť za všetkých okolností zbožný život, ktorý sa bude Bohu páčiť. Započúvajme sa do slov Písma:

2 Korintským 5:9  A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili.

 Filipským 3:12-14  Nie že by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom. 13  Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil. 14  Ale jedno robím: na to, čo je za mnou, zabúdajúc a po tom, čo je predo mnou, sa vystierajúc ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi.

 * Nebo nám má pomôcť aby sme vytrvali na ceste až do cieľa. Istotu neba a naša istota, že Kristus v nebi prebýva, nám umožňuje aby sme prekonávali životné skúšky a ťažkosti. Mnohí kresťania hovoria oveľa častejšie o vytržení, pretože si predovšetkým želajú, aby oni sami unikli možnému životnému súženiu. Ale o tom, že sa tešia na to, až budú žiť na veky v nebi spolu Kristom, hovoria len zriedka. Záchrana a únik z pozemského života nie je náš cieľ. Náš cieľ je nebo:

Jan 17:15-16  Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od zlého. 16  Zo sveta nie sú, jako ja nie som zo sveta.

Kazateľ John McArthur napísal v knihe „Sláva neba“ toto: "Tí, kto sú citovo pripútaní ku všetkým pominuteľnostiam tohto sveta, unikajú od reality neba." Koniec citátu. Inými slovami povedané, tým, že sa málo radujú z nádeje večného bytia v nebi, dávajú svojim postojom najavo , že žijú pozemskou nádejou, a nie živou nádejou neba. Tým sa  do istej miery realite Božej pravdy vyhýbajú, namiesto toho, aby sa jej pridržiavali.

1 Petrův 1:3-6  Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych, 4  cieľom dedičstva, neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvädnuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás, 5  ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase, 6  v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v rozličných pokušeniach,…

 2 Korintským 4:8-9, 16-18  ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie sovrení: sme v rozpakoch, ale nie cele bezradní; 9  prenasledovaní, ale nie v zlom opustení; sme občas povalení, ale nehynieme, … 16  Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. 17  Lebo terajšie kratučké ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy, 18  keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné.

·        Mali by sme si uvedomiť, že nebo je náš pravý domov:

2 Korintským 5:1-9  Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach; 2  lebo v tomto aj vzdycháme túžiac, že by sme si mohli obliecť naň svoj príbytok z neba, 3  akže aj oblečení a nie nahí budeme najdení. 4  Lebo aj, ktorí sme v tomto stáne, vzdycháme súc obtiažení, nakoľko sa nechceme vyzliecť, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. 5  No, ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Bôh, ktorý nám aj dal závdavok Ducha. 6  Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. 7  Lebo chodíme vierou a nie videním. 8  Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. 9  A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili.

·              Tiež by sme si mali uvedomiť, že v nebi budeme mať nové, večné telo.

Kým žijeme na zemi, nie sme doma. Náš pravý domov je v nebi, kde spolu s Kristom budeme žiť večným životom. Smrť pre veriacich nie je strata, ale zisk. Smrť je pre veriacich návrat domov. Pretože žijeme z viery a nie z toho čo vidíme, mali by sme mať neustále na mysli, že:

·        Náš skutočný domov je doma u Pána:

 1 Petrův 2:11-12  Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, aby ste sa zdŕžali telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši. 12  Svoje obcovanie medzi pohanmi majúci dobré, aby vo veci, v ktorej vás ohovárajú ako takých, ktorí robia zle, vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia.

·        Naše občianstvo je v nebi:

 Filipským 3:20-21  Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista, 21  ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci.

Písmo nás nabáda, aby sme neboli sústredení len sami na seba, aby sme neboli upnutí len na každodennú starosť o chlieb , ale aby sme investovali svoje sily, schopnosti a energiu pre Božie kráľovstvo:

Matouš 6:19-21  Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú; 20  ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú; 21  lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

To, ako pozeráme na svet a život okolo nás sa týka nášho srdca a emócií, ktoré nás s týmto svetom spájajú. Študujte čo hovorí Písmo o nebi:

Koloským 3:1-2  A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha; na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.

V rovnakom duchu hovoria nasledujúce verše:

1 Timoteovi 6:17-19  Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyseľní ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie, 18  aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedrí, sdielni, 19  takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život.

Naša znalosť o nebi je základom nádeje a samotnej podstaty nášho bytia, ktorá nás má povzbudzovať a usmerňovať, aby sme si neustále pripomínali, čo je večné a čo pominuteľné. Pán nám pripravil úžasnú budúcnosť a dáva nám dostatok poznania, aby sme viedli život, ktorý je dôstojným svedectvom o Božej sláve.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345