Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11

Vítame Vás, milí poslucháči pri ďalšom pokračovaní našich spoločných zamyslení nad listom ap. Pavla Rimanom.

V minulej relácii sme si povedali, že kto uverí a stane sa kresťanom, spáli nielen všetky mosty, ktoré ho spájali s minulosťou, ale nepokračuje v hriešnom spôsobe života. Kto je z Božej milosti spasený, vstupuje do novej reality, a od tohto okamihu chodí vo svetle Božích prikázaní, ktoré formujú každú oblasť jeho života. Ten, kto spolu s Kristom zomrel hriechu a žije pre svojho nového Pána, už nie je otrokom hriechu, ale žije pre Božiu slávu a radostne sa podriaďuje Jeho vedeniu. Povedané inak: veriaci človek nemôže žiť v hriechu ako predtým, pretože už nie je tým starým človekom. Z predchádzajúcich zamyslení si ešte pamätáme, že naša prirodzenosť bola telesne zakotvená v Adamovi. Boli sme síce telesne živí, ale duchovne mŕtvi. Teraz keď žijeme v Kristovi, sme mŕtvi hriechu, ale živí Bohu. Kto túto skutočnosť prežil, vie, že v Kristovi získal novú identitu, má nové srdce a žije novým životom. A práve o tejto nadprirodzenej premene bude dnešné zamyslenie. Ako vždy, najprv si vypočujeme sprievodné verše:

Rimanom 6:5-11 Ak sme s ním zjednotení, pretože máme účasť na jeho smrti, iste budeme mať účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní. 6 Vieme predsa, že starý človek v nás bol spolu s ním ukrižovaný, aby telo ovládané hriechom bolo zbavené moci a my už hriechu neotročili. 7 Veď ten, kto zomrel, je vyslobodený z moci hriechu. 8 Ak sme spolu s Kristom zomreli, veríme, že spolu s ním budeme aj žiť. 9 Veď vieme, že Kristus, keď bol vzkriesený z mŕtvych, už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. 10 Keď zomrel, zomrel hriechu raz navždy, keď teraz žije, žije Bohu. 11 Tak aj vy počítajte s tým, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristovi Ježišovi.

Citované verše sú pre život každého kresťana veľmi dôležité, pretože nám pomáhajú žiť víťazný život nad nástrahami hriechu. Zárukou našej premeny je Kristove ukrižovanie, Jeho smrť a vzkriesenie. Dôsledkom zástupnej obete a trestu za naše hriechy je nový život v Kristovi. Vďačnosť za nezaslúženú milosť, odpustenie a dar viery je pre nás posilou, ktorú potrebujeme do života. Len s Božou pomocou môžeme prekonávať hriech deň čo deň. 

Ak ste v tomto momente zneisteli a chcete odísť od svojich rozhlasových prijímačov, dávajte pozor, pretože práve tieto slová sú veľmi dôležité pre všetkých, ktorí neúspešne bojujú s hriechom. Zamerajme sa dnes sa na tri podmienky, ktoré nám môžu pomôcť víťaziť v zápasoch s hriechom:

1. Aby sme mohli odolať hriechu, musíme vedieť, že sme s Kristom zjednotení v podobe jeho smrti. Biblia túto skutočnosť vysvetľuje nasledovne:

A. Keď sme uverili v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, boli sme s ním spojení, zjednotení, zapečatení, doslovne povedané pomocou rôznych prekladov, boli sme do Neho vrastení. Všetci vieme, že štep, ktorý je do stromu vštepený, už nežije z vlastných síl, ale všetko životodarné čerpá z kmeňa stromu. Apoštol Pavol toto spojenie rozvíja ďalej a vysvetľuje, že sme spolu s Kristom zomreli pozične, teda "telo ovládané hriechom bolo zbavené moci“ (6), tým, že sme boli ukrižovaní spolu s Ním. Apoštol Pavol rozlišuje medzi fyzickou smrťou Krista na kríži a duchovnými dôsledkami, ktoré z toho pre nás plynú. Tým, čo sa stalo v minulosti, premena Božích detí neskončila, ale pokračuje ďalej a ovplyvňuje nás po celú dobu pozemského života. Zatiaľ sme fyzicky nezomreli, ale sme s Kristom pozične a duchovne zjednotení. Naše hriešne telo bolo pozične usmrtené, aby mohlo byť spasené, vykúpené a zachránené pre večnosť. Kristova smrť za naše hriechy umŕtvila naše hriešne telo, aby mohlo byť vzkriesené pre život v nebi.

B. Apoštol Pavol opisuje človeka pred spasením, v dobe skôr ako uveril, ako "starého človeka". S novou identitou v Kristovi náš starý život skončil.

Tu je na mieste otázka: „Ak naša stará prirodzenosť bola s Kristom ukrižovaná, odkiaľ sa v nás berie taká silná náchylnosť a príťažlivosť k hrešeniu?“ Pretože sme na kríži zomreli zatiaľ len pozične, žijeme naďalej v prirodzenom tele, preto môžeme popísať náš stav ako nedokončený, ako niečo čo sa už stalo, ale ešte celkom nenaplnilo. To, že ide o dielo nedokončené, vidíme aj zo slov apoštola Pavla, ktorý v liste Efezským v 4. kapitole vo verši 22 hovorí:

 "Odložte predchádzajúci spôsob života, staré človečenstvo, ktoré hynie klamnými vášňami";

Tu nejde len o konštatovanie, ale o rozkaz. Podobne aj v liste Kolosenským, v 3. kapitole, vo verši 10:

 "Oblečte nového, ktorý dochádza pravého poznania, keď sa obnovuje podľa obrazu svojho Stvoriteľa. Pamätajte na to, že už žijete v Bohu!"

To je obraz novej duchovnej reality; moc hriechu bola zlomená, čo v praxi znamená, že máme s Božou pomocou vedome a zo všetkých síl vzdorovať hriechu. Ten, kto si svoj stav uvedomuje a riadi sa tým, že starý človek v nás bol spolu s Kristom ukrižovaný, že telo ovládané hriechom bolo umŕtvené, už nemusí byť otrokom hriechu. Pozične je to už nový človek v Kristovi! Preto človek, ktorý bol spolu s Kristom ukrižovaný sa nemôže jednou rukou pridržiavať Krista a do druhej ruky  brať ľubovôle starého života a sveta. Kto spolu s Kristom zomrel, bol vyslobodený z moci hriechu. Preto by sme si mali túto realitu vierou prisvojiť.

2. Jediný spôsob ako prekonať hriech je byť s Kristom zjednotený v podobe Jeho vzkriesenia. Majme na pamäti, že aj keď v novom človekovi prebýva Kristus, telo naďalej podlieha hriechu a fyzickej smrti. Ale Duch nám dáva nový život, pretože sme boli ospravedlnení.

A. Aby sme mohli prekonať hriech, musíme vedieť a veriť tomu, že budeme spolu s Kristom aj žiť (5b,8). Apoštol Pavol hovorí o prítomnosti aj o budúcnosti nášho spasenia. Preto veriaci nový človek, ktorý žije v Kristovi, už teraz a práve skrze túto jednotu, očakáva zjednotenie v nádhere budúceho života. 

 B. Pretože veríme, že Kristova smrť a vzkriesenie definitívne premohli hriech a smrť, žijeme novým životom, ktorý je skrze Krista zakotvený v Bohu. (10) Myšlienky, ktoré sa týkajú Kristovej smrti a zmŕtvychvstania poukazujú s konečnou platnosťou na to, že hriech a smrť boli premožené. Zasľúbenie, že aj my raz v budúcnosti budeme zdieľať konečné víťazstvo v nás vzbudzuje túžbu a silu, aby sme nepodliehali hriechu, ani v tejto dobe.  

Ak túto istotu nemáte a zdá sa vám, že teologické výklady sú nepraktické, pozrime sa spolu s apoštolom Pavlom na praktickú časť dnešného zamyslenia:

3. K tomu, aby sme zvíťazili nad hriechom, musíme počítať s tým, že sme mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristovi Ježišovi. (11) Rovnako tak, ako Kristus zomrel a raz a navždy zvíťazil nad mocou hriechu, rovnako aj my veríme tomu, že nás hriech nemôže znovu zotročiť. Rovnako ako bol Kristus vzkriesený a teraz žije v Božej prítomnosti, každý, kto je v Ňom zapečatený, žije pre Božiu slávu s vierou a nádejou, že s Ním bude v budúcnosti zdieľať večnosť. Toto zasľúbenie berieme ako skutočnosť, ktorá ovplyvňuje každý okamih pozemského života. Nepočítame s tým len preto, že túto nádej "cítime" a prežívame ako Božiu blízkosť, ale preto, že sám Boh nám hovorí, že tomu tak je. Nejde ani tak o to, čo cítime, ale o to, čo z Písma vieme a poznáme! Víťazstvo nad hriechom začína v našej mysli. Majte sa na pozore čím ju zapĺňate, čo si myslíte a aký vplyv má na vás svet okolo vás. Pretože bolo za nás zaplatené výkupné, nepatríme sami sebe, ani nie sme súčasťou tohto sveta, ale patríme novému Pánovi. Nejde o psychologickú metódu, kedy sami seba presviedčame o nejakej pravde tak dlho, až jej skutočne uveríme. Pavol nám nehovorí, aby sme popierali realitu hriešneho sveta okolo nás, ale aby sme sa nestali jeho súčasťou. Nestačí, aby sme si len predstavovali, že "sme zomreli hriechu" vo  viere, že sa to samo nejako stane. Namiesto toho berme ako pravdu skutočnosť, že Boh nás v Kristovi vytrhol z moci hriechu, a konajme podľa toho. Kedykoľvek sa stretnete s pokušením, aj tým najmenším a zdanlivo bezvýznamným, obráťte svoju pozornosť ku Kristovi, aby vám nebezpečenstvo hriechu nielen ukázal, ale aj pomohol nad ním zvíťaziť! Skutočnosť, že sme boli s Kristom spojení nerozlučným putom znamená, že Jeho smrť na kríži rozhodla o našom večnom živote a preto podľa toho žime! Nestačí iba hovoriť: Ja svätým životom budem žiť až na večnosti. Svätým životom môžete žiť už teraz, až do konca tohto pozemského bytia. To je jediná cesta k víťazstvu nad hriechom a pravý kľúč k nebeskému kráľovstvu. Nech Vás Boh vedie na tejto ceste, milí poslucháči.

Na záver tu máme ešte dve otázky na zamyslenie:

1. Niektorí kresťanskí autori píšu o tom, že veriaci už nemajú hriešnu prirodzenosť. Kam taký postoj môže viesť?

2. Môže byť skutočný veriaci otrokom hriechu? Prečo áno, či nie?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345