Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22

V minulej relácii sme si povedali, že naša budúcnosť, ktorá sa týka večného života s Bohom je závislá na správnom pochopení spásonosnej podstaty viery. Niet divu, že apoštol Pavol stále dookola vysvetľuje, že môžeme byť spasení iba skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Ospravedlnení nie sme za naše dobré skutky, ani za vzorné správanie, pretože všetko čo robíme je prepletené hriechom. Božie požehnanie nie je odmenou za to, že dodržiavame zákon a určité náboženské rituály. Zákon len odhaľuje náš hriech. Apoštol Pavol poukazuje na to, že spásonosná viera spočíva v Božom zasľúbení a odhaľuje Božiu slávu a moc. Vypočujme si najskôr východiskový text dnešného zamyslenia.

Rimanom 4: 16-22  Preto z viery, aby bolo podľa milosti, aby bolo zasľúbenie pevné všetkému semenu, nie len tomu zo zákona, ale aj tomu z viery Abrahámovej, ktorý je otcom všetkých nás -17  ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov - pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo; 18  ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného: Tak bude tvoje semä; 19  a neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry 20  a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu 21  a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť, 22  preto mu to aj bolo počítané za spravodlivosť.

Ako sme práve počuli, apoštol Pavol hovorí Židom, ktorí považovali Abraháma za otca svojej viery, že sú ospravedlnení iba vierou. Tak isto ako Abrahám. Nie tým, že boli obrezaní, ani tým, že dodržiavajú nariadenia zákona. Povedzme si tom, čo to je to spásonosná viera:

1. Spásonosná viera nie je výsledkom ľudského snaženia, ale Božej milosti. Spasenie k nám neprichádza ako odmena, či zásluha za všetko dobré, čo sme v živote vykonali, ale vďaka milosti, ktorú sme si nezaslúžili. Keby sme totiž niečo dostali alebo získali za zásluhy, mali by sme dôvod na chválu.

1 Kor. :1-28-31 Boh vyvolil, áno vyvolil to, čo nie je, aby to, čo jest, obrátil v nič -29 aby sa tak žiadny človek nemohol vychvaľovať pred Bohom. 30 Vy však ste z Božej moci v Kristovi Ježišovi, on sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, 31 ako je napísané: `Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi '.

Apoštol Pavol hovorí, že viera, nie zákon a ľudský výkon je zárukou zasľúbenia. Keby totiž naše spasenie bolo závislé na našich skutkoch a dodržiavaní zákona, ako by sme spoznali, že sme ich vykonali už dostatok? Ako vieme, že sme sa dostatočne obetovali, že sme dostatočne prispeli na dobročinné účely, že sme dostatočne poslúžili chorým a opusteným? Staráme sa o siroty, prejavujeme dostatočne pomocnú ruku a náklonnosť svojim susedom? Zodpovedá náš život prikázaniu „milujte Boha celým srdcom, mysľou a silou“? Milujeme svojich blížnych ako sami seba? Ako spoznáme, že sa na spásu už kvalifikujeme dostatkom skutkov?

Keby naša spása bola závislá na plnení úloh pre Božiu slávu a blaho blížnych, žili by sme v neustálej neistote a pochybnostiach. Preto musíme pristupovať k Bohu ako Abrahám.

Rimanom 4:16 Preto hovoríme o spravodlivosti z viery, aby bolo jasné, že je to spravodlivosť z milosti. Tak zostane v platnosti zasľúbení danej všetkému potomstvu Abrahámovmu - nielen tým, ktorí stavajú na zákone, ale aj tým, ktorí nasledujú Abraháma vierou. On je otcom nás všetkých.

Spásonosná viera a spravodlivosť z viery sú zakotvené v Božom zasľúbení, ktoré ospravedlňuje všetkých hriešnikov, ktorí uverili, že za ich hriechy a na ich mieste bol potrestaný Ježiš Kristus. Vy, ktorí pochádzate z veriacich rodín sa nemôžete spoliehať na svoje dobré skutky, ani na náboženskú výchovu, tradície, či rituály. Možno pochádzate z radov neveriacich. Možno máte za sebou pohnutú minulosť. Žili ste pre vlastné potešenie a pre vlastné uspokojenie ste vyhľadávali hriech. Keď vám Boh otvoril oči a uši, aby ste spoznali, že ste hriešni a v pokání ste prijali oslobodzujúci verdikt - bola vám pripočítaná Kristova spravodlivosť a skrze zasľúbenie Abrahámovej viery ste sa aj vy stali Božími deťmi.

2. Spásonosná viera spočíva v Božom zasľúbení, aj keď sa zdá byť akokoľvek neuskutočniteľné. Z knihy Genesis, zo 17 kap. vieme, že Abrahám mal 99 rokov a Boh mu zasľúbil, že sa stane otcom veľkého národa. Sára bola celý život neplodná, takže zasľúbenie, že sa im narodí syn a z tohto potomstva sa stane veľký a zdatný národ v ktorom budú požehnané všetky národy zeme, bolo nepredstaviteľné. Sára i Abrahám boli vo veku, kedy už na splodenie potomka ani nepomysleli. Aj keď bolo Božie zasľúbenia z ľudského pohľadu už nemožné, Abrahám Bohu uveril. Poslúchol a urobil všetko, čo bolo nevyhnutné, aby sa naplnilo to, čo bolo zasľúbené. Skutočná viera prekonáva všetky prekážky. Keby Abrahám odmietol Božiemu zasľúbeniu uveriť, svojim postojom by dal najavo, že Bohu nedôveruje, čo by potom znamenalo, že považuje zasľúbenie len za výmysel, čiže lož. Keď neveríme Božím zasľúbeniam, robíme z Boha klamára! Veriť Božím zasľúbeniam je to isté ako veriť v Boha. Podobne je to aj s nami. Keď niekomu niečo sľúbime a nesplníme - nesplnený sľub je to isté ako lož! Ak Boh niečo veriacim sľúbi, tak to dodrží, inak by klamal.

Je ľahké povedať, alebo si len pomyslieť:  "Uveril by som Božím sľubom tiež,  keby som ho videl na vlastné oči ako Abrahám". Ale ste si istí? Koľkým ľuďom Boh pomohol, zachránil ich životy neuveriteľným spôsobom, napriek tomu to ich život nijako nezmenilo. Nejakým racionálnym spôsobom si vysvetlili, že to je normálne. Žijeme v padlom svete a všetko okolo nás vyvoláva  pochybnosti, vzdor a pohŕdanie Božím zasľúbeniam. Vieme o zasľúbení večného života a nesmrteľnosti, ale pretože nás obklopuje pominuteľnosť a smrť, neveríme tomu. Vieme o zasľúbení, že sme pred Bohom ospravedlnení skrze Ježiša Krista, ale skôr uveríme tomu, že nás čakajú Božie súdy. Čo máme robiť?

Pozrime sa na Božie prisľúbenia, ktoré vedú k spaseniu. On zasľúbil spravodlivosť a večný život nedokonalým a nehodným ľuďom, ktorí veria v Ježiša Krista. Ako a kde sa dozvieme čo to znamená mať večný život? Ako sa dozvieme o Božích zasľúbeniach? Naším jediným zdrojom je Písmo. Zdroj večného života nenájdete v prírode. Neprídete na na to štúdiom histórie, filozofie a logiky. Nenaučíte sa o ňom nič, ak budete študovať ľudské správanie. Jediným zdrojom je Božie slovo, ktoré nám odovzdali apoštoli a proroci. Veríte Božiemu slovu? Dôverujete Božiemu zasľúbeniu o večnom živote tak, ako je popísané v Písme? Ak nie, robíte z Boha klamára!

Keď hovoríte s neveriacimi o evanjeliu, citujte Božie slovo a povzbudzujte ich, aby si sami v Božom slove čítali, obzvlášť Jánovo evanjelium. Ján nám povedal prečo ho napísal:

Evanjelium podľa Jána 20:31 Táto však zapísaná sú, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene.

List Rimanom 10:17 Viera je teda zo zvestovania a zvestovanie z poverenia Kristovho.

List Jakuba 1:18 Z jeho rozhodnutia sme sa znovu narodili slovom pravdy, aby sme boli akoby prvé zberom jeho stvorenia.

3. Spásonosná viera odhaľuje Božiu slávu, nie ľudské snaženie a pevná vôľa. Viera, to je dar. Prichádza od Boha a uschopňuje nás vierou žiť a podľa viery sa správať. Ak máme Božie dary, máme zodpovednosť, aby v našom živote prinášali úžitok. Písmo nás učí, že aj naša viera, podobne ako viera Abraháma a Sáry, musí rásť a byť aktívna. Ako môžeme vo viere rásť? Kľúčom je znalosť zdroja našej viery, menovite znalosť Boha. Viera je len taká dobrá, aký dobrý je objekt našej viery. Môžeme mať tú najsilnejšiu vieru, že prejdeme cez chatrný most, ale keď sa aj s mostom zrútime, viera nám bola k ničomu. A môžeme mať malú vieru, ale ak je most silný, udrží nielen nás, ale aj obrovský nákladiak, ktorý okolo nás prejde. Správna cesta k pevnej viere, ktorá preverí pevnosť mosta je súčasťou zodpovednosti a zručnosti inžiniera, ktorý most projektoval a zveril stavbu takej spoločnosti, ktorá je zárukou kvality. Keď toto všetko viete, máte ešte väčšiu dôveru, aj keď sa  most môže rozpínať nad obrovskou priepasťou. Sila viery vyplýva zo znalosti, že ide o bezpečnú stavbu. Zárukou bezpečnosti je most, nie miera viery.

Ako sa naučíme rásť vo viere? Priamo z Božieho slova. Študujte životy tých, ktorí boli verní Slovu v minulosti. Sledujte ako Boh dodržiaval naplnenie sľubov, ktoré boli obsiahnuté v Jeho slove. Sledujte ako bol verný v minulosti, aj keď ľudia stáli tvárou v tvár neprekonateľným prekážkam. Čítajte o tom ako v minulosti zasiahol. Čítajte o jeho vyvolených svätých a v akých skúškach obstáli, keď boli mučení, väznení, kameňovaní a rezaní pílou. Koľko z nich bolo sťatých mečom? Ani jeden mučeník nezahynul náhodou, alebo preto, že by bol Boh bezmocný. Ani jedného mučeníka neopustil Hospodin v najťažšej chvíli. V knihe Zjavenia Jána čítame, že On pozná presný a plný počet mučeníkov, ktorí zahynú predtým, než príde konečný a spravodlivý súd, kedy bude s konečnou platnosťou potrestané zlo.

Zjavenie Jána 6:9-11 Keď Baránok rozlomil piatu pečať, videl som pod oltárom tých, ktorí boli zabití pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. 10 A kričali veľkým hlasom: "Kedy už, Pane svätý a verný, vykonáš súd a pomstiť našu krv tých, ktorí bývajú na zemi?" 11 Tu im všetkým bolo dané biele rúcho a bolo im povedané, aby mali strpenie ešte krátky čas, kým ich počet nedoplní spolusluhovia a bratov, ktorí budú zabití ako oni.

Žiadne zlo či katastrofa nemôže ohroziť Božiu zvrchovanú moc, či zmeniť konečný zámer. Študujte Božie vlastnosti a jeho spôsoby jednania s človekom a  vaša viera porastiete. Len tak môžete uviesť svoju vieru do akcie. Len tak spoznáte a uvidíte, ako je vaša viera posilňovaná. Boh koná za všetkých okolností a čím viac ho poznáte, tým viac mu budete dôverovať v skúškach. Ale dajme si pozor, aby sme si na jeho zasľúbenie nenárokovali v každej situácii. Boh nie je náš partner, ani služobník, ktorého úlohou je dohliadať na našu bezpečnosť, zdravie, bohatstvo a spokojnosť. On je náš Pán, my sme jeho vlastníctvom a skrze nás napĺňa svoju vôľu a riadi všetko dianie. Ján Krstiteľ - Ježišov predchodca, bol uväznený a nakoniec vo väzení prišiel o hlavu. Všetci apoštoli, až na Jána, boli väznení, alebo zahynuli násilnou smrťou. Ak je Božou vôľou naša smrť, môžeme ho chváliť aj cez umieranie. Umierame s vierou vo večný život a to za chválu určite stojí. Zdrojom zasľúbenia je Boh sám a jemu za to patrí všetka sláva!

Na záver dovoľte dve otázky na zamyslenie

1. Ako odpoviete a povzbudíte niekoho, kto nevie či má dostatok viery, že môže byť spasený?

2. Ako odpoviete skeptikovi, ktorý sa spýta: "Keď je Boh mocný a verný, prečo dopustí aby boli kresťania mučení a zabíjaní?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345