Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Evanjelium BOŽIE

Vitajte, milí poslucháči pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných úvah nad Božím slovom. Dnes otvárame nový cyklus úvah nad listom ap. Pavla Rimanom. Radi uvítame Vaše otázky a pripomienky k danej téme.

Som kazateľom už 33 rokov, ale doteraz som nenašiel odvahu kázať z listu Rimanom verš po verši. Kedykoľvek vyučujem z Božieho slova, pripomínam si slová apoštola Pavla: Ale na to kto je spôsobný?!(2K2: 16b) Táto ťarcha na mňa dolieha obzvlášť v súvislosti s listom Rimanom, pretože som si vedomý, že ide o najhlbšie teologické pravdy, ktoré Božie slovo obsahuje. Bolestne pociťujem, že niektoré pasáže ešte dostatočne nechápem, ale keby som čakal až ich konečne pochopím, asi by som sa nikdy k týmto zamysleniam nedostal. Takže s bázňou a chvením prosím o vašu pozornosť. 

List Rimanom je jedna z mála častí Novej zmluvy, kde ani liberálni teológovia nepochybujú o tom, kto je autorom listu. Takmer všetci sa zhodujú na tom, že ho napísal apoštol Pavol, aj keď vieme, že zapisovateľom bol pisár Tercius (R16: 22). Svojím rozsahom ide skôr o spis, než o list. Jeho vznik možno určiť s relatívnou presnosťou, niekedy okolo roku 56-58 nášho letopočtu. Vieme aj to, že bol napísaný, alebo odoslaný z Korintu. Apoštol Pavol sa dopočul o viacerých vnútorných problémoch prvotnej Cirkvi a preto chcel pomôcť napraviť nesprávne postoje s ktorými v rímskom zbore veriaci zápasili. Dodajme, že v tom čase boli v Cirkvi nielen židia, ale aj pohania, ktorí už svojím počtom prevládali. Niet divu, že medzi skupinami ľudí s tak rôznou minulosťou vznikali vážne problémy.

 List Rimanom sa dá rozdeliť najmenej na 6 tématických častí a vieroučných oblastí:

1. Predstavenie a poslanie listu (1:1-17)

2. Téma o Hriechu (1:18-3:20)

3. Téma o Spasení (3:21-5:21)

4. Téma o Posvätení (6:1-8:39)

5. Téma o Božej zvrchovanosti (9:1-11:36)

6. Téma Služby (12:1-16:27)

Postupne sa budeme venovať každej oblasti.

V dnešnom  zamyslení sa zameriame na prvý verš prvej kapitoly, kde apoštol Pavol predstavuje sám seba. Túto časť Písma rozdelíme na niekoľko ďalších častí: Pavol ako človek, Pavlov Pán, Pavlove poslanie, Pavlova misia a Pavlove posolstvo.

1.      Pavol ako človek.

Najbežnejšia forma listu začína identifikáciou autora, oslovením adresáta a úvodným pozdravom. Novozákonný znalec, F.F. Bruce, o liste Rimanom napísal: "V tomto liste je ďaleko viac autobiografie, ako by sme spoznali, keby sme sa s Pavlom stretli tvárou v tvár. Je to autobiografia muža, ktorý bol ospravedlnený vierou "- koniec citátu. Väčšina z vás pozná príbeh o nezvyčajných okolnostiach, ktoré sprevádzali Pavlove obrátenie. Pripomeniem len niekoľko skutočností, ktoré sú zaznamenané v Skutkoch apoštolov.

Pavol bol mimoriadne zapálený židovský znalec zákona a prenasledovateľ kresťanov, ktorý mal jediný cieľ a tým bolo vyhladiť Ježišových učeníkov. Vyhľadával veriacich mužov a ženy, aby ich priviedol v putách do Jeruzalema. Cestou do Damasku počul Boží hlas, padol tvárou k zemi a oslepol. Pavol spoznal, že sa stretol s Bohom. Od tohto okamihu nielen načúval Božiemu hlasu, ale plnil všetko, čo mu Hospodin prikázal. Boh Pavlovi vrátil zrak a zvláštnym spôsobom mu otvoril aj duchovné oči. Zo zapáleného prenasledovateľa cirkvi sa stal rovnako zapálený nositeľ evanjelia. Skrze Pavlovu službu sa evanjelium rozšírilo až do Európy a vďaka tomu, veríme aj my dnes.

Väčšina z nás neprežila také dramatické okolnosti obrátenia, ako apoštol Pavol. Napriek tomu by sme sa mali spýtať sami seba či aj náš zrak a srdcia boli otvorené a  premenené osobným stretnutím s Božou milosťou? Bol som rovnako ako apoštol Pavol zasiahnutý? Stal som sa novým človekom skrze vieru v Pána Ježiša Krista?

2. Pavlov Pán:

Apoštol Pavol sám hovorí, že je "služobník Krista Ježiša", čím kvalifikuje svoje postavenie a identifikuje Toho, kto sa stal jeho Pánom. V originály je použitý výraz "otrok", ale nie otrok hocijaký. Otrok, ktorý bol z otroctva vykúpený svojim pánom a aj keď sa stal slobodným človekom, rozhodol sa zotrvať ďalej v službe svojmu Pánovi. Pavol tým vyjadruje úplnú oddanosť, podriadenosť a ochotu plniť všetky rozkazy a priania svojho Pána. Táto dôležitá informácia o vzťahu Pána a otroka nám pripomína, že pán svojim sluhom a otrokom nevypláca mzdu, ani im nedlží žiadnu vďačnosť, ale očakáva absolútnu poslušnosť. Pavol správne pochopil, že bol vykúpený z otroctva hriechu krvou Pána Ježiša. Preto Pavol nepatrí sám sebe, ale stal sa majetkom svojho Pána. Pre Pavla sa Pán Ježiš Kristus stal stredobodom života a záujmu. Preto by sme sa aj my mali pýtať sami seba: "Je môj Pán stredom všetkých mojich myšlienok, slov a aktivít? Je Pán Ježiš výhradným vlastníkom a Pánom môjho života? Verím, že som bol vykúpený jeho krvou? Vnímam každý deň života tak, že všetko čo som a čo mám je Boží dar, ktorý mi bol dočasne prepožičaný a že nepatrím sám sebe, ale som oddelený od sveta, aby som svojmu Pánovi verne a oddane slúžil s plným nasadením? "

3. Pavlove povolanie:

Pavol sám o sebe hovorí, že je "povolaný za apoštola". Nezamieňajme výraz byť povolaný a mať určité povolanie. Jedno aj druhé vyjadruje dva rôzne životné postoje človeka, ktoré vychádzajú z vnútra srdca a nemajú nič spoločné s tým, k akému povolaniu sa kto hodí. Vieme, že Pavol sa pripravoval na náboženskú kariéru. Bol vyučený prísnym židovským zákonom v Gamalielovej škole v Jeruzaleme (Sk22: 3). Pavol bol plný horlivosti pre Boha a toho, kto uveril v Božieho syna - Ježiša Krista horlivo prenasledoval. Taký bol Pavol až do chvíle, kedy ho Boh na jeho cestách zastavil a oslepil, aby získal jeho pozornosť. Keď vydesený Pavol počul Boží hlas padol na zem a povedal:

Čo mám robiť, Pane? A Pán mi povedal: Vstaň a idi do Damašku, a tam sa ti povie o všetkom, čo ti je nariadené robiť (Sk 22:10)

Pavol bol povolaný a vyslaný z Božej vôle k tým, ktorých predtým nenávidel a prenasledoval, čo sa napokon stalo jeho povolaním. Súčasťou tohto povolania bolo utrpenie pre Kristove meno. Poslaním a povolaním Pavla a apoštolov bolo položiť základy Cirkvi. Ako vieme z epištôl Novej zmluvy, apoštoli boli nielen vyslaní, ale bola im zverená aj autorita priamo od Toho, ktorý ich povolal.

4. Pavlove poslanie

Pavlove poslanie je popísané slovami Písma takto: "povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha". Výraz "oddelený" sa vzťahuje ku gréckemu výrazu farizej, ku ktorým Pavol predtým patril. Farizeji si totiž veľmi zakladali na tom, že sú oddelení ku zvláštnym úlohám . Iróniou je, že Pavol bol "oddelený" a povolaný, aby kázal o bohatstve Kristovho milosrdenstva práve pohanom, ktorých  nenávidel a prenasledoval. V liste Galatským 1:15-16 je napísané, že bol Bohom oddelený už v tele svojej matky a že bol povolaný milosťou, aby hlásal evanjelium medzi pohanmi. Len málokto z veriacich je povolaný na plný úväzok, aby kázal, alebo hlásal evanjelium; ale každý je povolaný, aby rástol vo viere takým spôsobom, aby svojím životom hlásal evanjelium. Všetci sme povolaní k tomu, aby sme aktívne vyhľadávali príležitosti ako, kde a komu hlásať evanjelium. Premýšľajme o tom, ako môžeme najlepšie aplikovať Božie slovo do každodenného života: "Vnímame svoj pohľad na život ako rastúce osobné oddelenie sa pre službu evanjelia?"

5. Pavlova správa:

Môžeme to nazvať aj zvestovanie "Božieho evanjelia". Ak správne chápem Písmo, verím, že evanjelium prichádza od samotného Boha, ktorý mal ešte pred založením sveta zámer, a "predzvedením Božím" (RP) vopred rozhodol, že preukáže ľudstvu lásku a nesmierne milosrdenstvo:

1 Jánov 4:10 V tomto je láska: nie že by sme my bolí milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy.

Jedna z komplikovaných pasáží v liste Rimanom sa týka Božieho vyvolenia, alebo predurčenia. Väčšina veriacich sa musí s touto otázkou nejako vyrovnať. Ak sa nám podarí odložiť vlastné predstavy o tom, kto si spásu zaslúži a kto nie, postupne dospejeme k záveru, že základom Pavlovho učenia je nutnosť podriadiť sa Bohu. Z toho vyplýva, že Pavlove učenie má zásadný vplyv na premenu každého kresťana. Ten, kto ťažké kapitoly Listu Rimanom zámerne ignoruje, znevažuje autoritu Písma, ktorá slúži k poznaniu Pravdy.

Epištola Rimanom je o Bohu - slovo Boh sa objavuje viac ako 150x, čo znamená - štatisticky povedané, že každé 40. slovo sa týka Pána. Žiadna iná kniha, alebo list Novej zmluvy nepoužíva výraz Boh, alebo prídavné mená Božie tak často. Všimnime si, ako často Pavol v úvodných vetách hovorí: Ježiš Kristus, Jeho Syn, Boží Syn náš Pán, Jeho meno, moc Božieho Syna, náš Pán Ježiš Kristus. Slovo Boh je najdôležitejšie slovo tejto epištoly.

Povedali sme si, že Boh a Jeho evanjelium je pre ľudstvo najlepšia dobrá novina. Aj keď sme svojou prirodzenosťou hriešni, Boh skrze obeť svojho Syna umožnil mnohým, aby s ním boli zmierení. Aj keď musela byť zaplatená najvyššia cena, všetkým, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista a v to, čo pre nich na kríži vykonal, je daný dar spasenia, ktorý prijímame absolútne bezplatne a bez zásluh. Evanjelium je o tom, ako môže byť obnovený vzťah medzi svätým Bohom a hriešnym človekom skrze obeť Božieho Syna. Tým, že nás ospravedlnil skrze vieru v Pána Ježiša Krista sme sa stali Božími deťmi. Evanjelium je poklad, ktorý prijímame skrze dar viery, ktorý vedie k vyznaniu, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy. V evanjeliu nájdeme všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu. On je zdrojom aj objektom nášho zbožňovania. Ako ktosi poznamenal: Aj keď je list Rimanom po teologickej stránke najťažším podaním zo všetkých Pavlových listov, slúži celé stáročia nielen najbrilantnejším mozgom teológov, ktorí formovali myslenie cirkvi a spoločnosti, ale aj najobyčajnejším ľuďom, z ktorých mnohí boli otrokmi. Zaiste list Rimanom poslúži aj nám. Všetci, bez rozdielu potrebujeme byť oslobodení a zbavení vopred sebaospravedlňujúcej pýchy a sebectva. Len tak môžeme rásť vo viere, skutkoch spravodlivosti a láske k blížnym, ktoré povedú k zdravým vzťahom nielen v cirkvi, ale aj v našich rodinách.

Na záver, milí poslucháči,  dovoľte dať Vám otázky, ktoré by si mal položiť každý z nás: "Rastiem vo viere poznávaním Boha do hĺbky? Je môj pohľad na Boha formovaný súčasným kultúrno-náboženským pohľadom našej doby, ktorý je skôr relatívny, alebo skrze dôležité doktríny Písma? Je pre mňa „Dobrá správa“ od Boha  a o Bohu stále dôležitou informáciou, s ktorou sa chcem zdieľať spolu s ostatnými?"


Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345