Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13

Pre mnohých veriacich je ťažké bezvýhradne prijať učenie 9. Kapitoly listu Rimanom. Tí, kto preniknú hlbšie do učenia Písma, zmenia svoj pohľad na skutočnosť, kto Boh je. Želajú si, aby bol „férový“ a dal každému rovnakú príležitosť na spasenie. Ďalej bývajú presvedčení, že súčasťou spasenia je osobné pričinenie sa, zodpovedná osobná voľba a správne rozhodnutie. Mnohí žijú v presvedčení, že Boh ich miluje preto, že sú pracovití, obetaví, ochotní a súcitní ľudia. Správne rozhodnutia sú neoddeliteľnou súčasťou ich duchovnej orientácie, zodpovednosti a múdrosti. Aj keď sa vždy necítia byť úplne dokonalí, v otázkach spasenia sú spokojní sami so sebou. Skôr, ako rozvinieme tému Božích zasľúbení týkajúcich sa spasenia podrobnejšie, vypočujme si  text dnešného zamyslenia:

Rimanom 9:6-13 Nie, že by slovo Božie zlyhalo. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael, 7 ani nie sú všetci deťmi Abraháma len preto, že sú jeho potomkovia, ale `z Izáka bude povolané tvoje potomstvo', to jest: 8 deťmi Božími nie sú telesné deti, ale za potomkov sa považujú deti zasľúbenia. 9 Slovo zasľúbenia znie takto: `V určený čas prídem, a Sára bude mať syna. '10 A nielen to: Aj Rebeka mala obe deti z toho istého muža, z nášho praotca Izáka; 11 ešte sa jej nenarodili a nemohli urobiť nič dobrého ani zlého . Aby však zostalo v platnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté 12 a ktoré nezávisí na skutkoch, ale na tom, kto povoláva, bolo jej hneď povedané, že starší bude slúžiť mladšiemu. 13 Lebo je napísané: `Jakoba som si zamiloval, ale Ezava som odmietol (nenávidel).'

Prvá vec, ktorú z nášho textu môžeme vyčítať je skutočnosť, že Boh neudeľuje spasenie všetkým ľuďom rovnakým dielom. Od začiatku Hospodin robil rozdiely medzi jednotlivcami aj národmi a niektorých povolával k určitým úlohám. Apoštol Pavol prehlasuje, že udelenie Božieho spasenia nemá nič spoločného s dobrotou a zásluhami jednotlivca, ale je dôsledkom Božieho zámeru a rozhodnutia. Ak je toto pre niekoho novinka, vypočujte si, čo je napísané v liste Rim.9:16 a 18 verši:

(16) Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto sa namáha, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva. A nielen to: (18)  Tak teda nad kým sa chce zmilovať, nad tým sa zmilováva, a koho chce zatvrdiť, toho zatvrdzuje . 

To, čo sme práve počuli nie je ťažké pochopiť, napriek tomu ide o veľmi  ťažko prijateľnú skutočnosť. Mnohí zástancovia rovnakých práv si hovoria, "niečo také nemôžem prijať aj napriek tomu, že je to napísané v Biblii". Iní sa tejto skutočnosti naozaj podriadia, ale bez potešenia. Prehltnú ju ako horkú pilulku len preto, že je potrebná pre ich zdravie. Naše postoje nezmení nič na tom, že Boh  je najúžasnejšia Bytosť celého vesmíru. Čím viac o ňom vieme a čím lepšie ho spoznávame, tým väčšiu radosť a pokoj prežívame.

Ďalší dôvod, prečo sa z poznania právd o Bohu radujeme je skutočnosť, že nekonečnú radosť pociťoval aj Pán Ježiš. Dôvod jeho radosti je Otec:

Lukáš 10:21-22 V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: "Chválim ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tak sa ti páčilo. 22 Všetko je mi dané od môjho Otca, a nikto nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu by to Syn chcel zjaviť."

Ak vo vás skutočnosť, že Otec a Syn zjavujú sami seba iba tomu, komu chcú  nevyvoláva pocit pokory a radosti Božieho dieťaťa, zrejme nepoznáte podobnú radosť, akou sa radoval Boží Syn, Pán Ježiš.

Tretím dôvodom, z čoho sa máme radovať, je to, čo nám apoštol Pavol vysvetľuje a čo sa týka nášho spasenia a toho, ako je naše spasenie zaistené. Apoštol Pavol nám dáva za príklad Izraelský národ. V 9.až 11. kapitole pred nami Pavol odkrýva neľahko pochopiteľný problém: Ak Boh sľúbil Židom požehnanie, prečo väčšina Židov Krista odmieta? Znamená to, že tým, že Krista odmietajú, Božie zasľúbenia prestali platiť? Ak zasľúbenia pre Izrael sklamali, či prestali platiť, neznamená to, že aj zasľúbenie z 8. kapitoly o tom, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky, môže z nejakého dôvodu stratiť svoju platnosť? Tvrdenia apoštola Pavla nás naopak uisťujú, že zasľúbenia Božieho slova nemôžu sklamať.

Aby mohol Boh za všetkých okolností splniť svoje zasľúbenia, musí byť absolútne zvrchovaný , všemohúci a nezávislý na ľudských rozhodnutiach. To sa zdá celkom logické, ale mnohí veriaci sa spoliehajú na svoju vlastnú vôľu, vlastné rozhodnutia, vlastné zásluhy a veria Bohu, ktorý zodpovedá ich vlastným predstavám.

Božie slovo nemôže sklamať, pretože Boh sám je zvrchovaným Pánom vesmíru. Nikto, ani Satan, démoni, nadpozemské mocnosti, pozemskí vládcovia ani takzvaná ľudská slobodná vôľa, nemôžu zmeniť, ovplyvniť ani zničiť Božie zámery. Keby tomu tak nebolo, Boh by nebol zvrchovaný a všemohúci a potom by ani naša viera nemala opodstatnenie. Keby sa totiž Boh vzdal kontroly a vlády nad ľudskou históriou len preto, aby zachoval "ľudskú autonómiu slobodnej voľby", potom by sa sled udalostí nemohol uskutočňovať podľa Jeho zámerov. Zamyslime sa nad niekoľkými veršami Písma, ktoré túto skutočnosť nad akúkoľvek pochybnosť potvrdzujú. Starozákonný Jób na túto tému hovorí:

Jób 42:2 Uznávam (Bože), že všetko môžeš a že žiadny zámer tebe nie je neuskutočniteľný.

 Alebo na inom mieste Jób hovorí:

Jób 23:13 Ak sa rozhodne k čomu, kto to zvráti? Urobí, čo sa mu zachce.

Žalmy 33:10 -11 Zámery národov Pán marí, ľuďom úmysly hatí. 11 Zámery Hospodinovej platí večne, úmysly jeho srdce po všetky pokolenia.

Žalmy 103:19 Hospodin si postavil trón na nebesiach, všetkému vládne svojou kráľovskou mocou.

Žalmy 115:3 Náš Boh je v nebesiach a všetko, čo chce, koná.

Daniel 4:34 b Všetko jeho dielo je pravda, jeho cesty právo. Tých, ktorí si vedú pyšne, má moc ponížiť.

Izaiáš 46:9-10 Pamätajte na to, čo bolo na začiatku od vekov! Ja som Boh a iného už nie je, som Boh a nič nie je ako ja. 10 Od začiatku oznamujem, čo sa v budúcnosti stane, od pradávna, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Moje rozhodnutie platí a čo sa mi páči, uskutočním.

Efezským 1:10-11 ... podľa svojho plánu, až sa naplní čas, privedie všetko na nebi i na zemi k jednote v Kristovi. 11 On je ten, v ktorom sa nám od Boha, ktorý všetko pôsobí rozhodnutím svojej vôle, dostalo podielu na vopred určenom poslanie;

To je len niekoľko biblických citátov, ktoré poukazujú na Božiu zvrchovanú moc nad celým stvorením, vrátane anjelských aj ľudských bytostí. Satan je mocný vládca, ale ani na sekundu nemôže zmeniť či dokonca odvrátiť Boží zámer. Nemôže odvrátiť ani svoj budúci koniec v ohnivom jazere. Všetci vzdorujúci a hriešni ľudia sú len pešiaci, ktorí nemôžu Božie zámery zmeniť. Pravda o Božej zvrchovanosti by v každom z nás mala vyvolávať radosť a nádej.

To, že Božie slovo nezlyhalo sa týka aj súčasného etnického Izraela a ostatku potomkov, ktorí sú vďaka Jeho milosrdenstva súčasťou jeho zasľúbenia. Problém, o ktorom apoštol Pavol v dnešnom texte hovorí  sa týka otázky, prečo také množstvo jednotlivých židov, ktorí sú súčasťou vyvoleného národa, neuverili až do dnešného dňa a v nevere pokračujú. Táto otázka bude obsahom budúceho zamyslenia. Pozrime sa dnes stručne  iba na niekoľko odpovedí:

A. Boh vždy dosiahne svoj zvrchovaný zámer skrze vyvolený ostatok. Boh nikdy nesľúbil, že spasí celý židovský národ. Je napísané:

 Rim 9:6 b-7 Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael, 7 ani nie sú všetci deťmi Abraháma len preto, že sú jeho potomkovia, ...

 Rim 2:28-29 Pravý žid nie je ten, kto je ním navonok, a pravá obriezka nie je tá, ktorá je zjavná na tele. 29 Pravý žid je ten, kto je ním vnútri, s obriezkou srdca, ktorú spôsobuje Duchom, nie literou zákona.

B. Boh dosiahne svoj cieľ skrze svoju moc a silu; nie skrze ľudské schopnosti a zásluhy. V Písme je zaznamenané množstvo duchovných zázrakov nového narodenia sa, ktoré nie sú ľudsky vysvetliteľné. Niektorí ľudia sa narodia do kresťanskej rodiny a sú vychovávaní v Cirkvi. Môžu byť pokrstení aj konfirmovaní, ale ak do nich Boh nevloží nový život, nie sú deťmi zasľúbenia. Preto Ježiš hovorí:  "Musíte sa narodiť znova" (Ján 3:7).

C. Boh dosiahne svoj cieľ skrze svoju moc a silu, nie skrze ľudské želania a rozhodnutia. Božia zvrchovanosť nie je ničím a nikým obmedzovaná. Čo si zmyslí, to vykoná a nikto jeho zámer neovplyvní. Boh nečaká na to, ako sa človek rozhodne a ako bude konať. Boh beh udalostí priamo riadi! Boh koná bez ohľadu na miestne zvyky a tradície. Boh je taký mocný, že môže porušiť pre svoj účel aj prírodné zákony.

Milí naši poslucháči, vy všetci, ktorí milujete svojho Spasiteľa, ste povolaní a Boh vás dovedie do večnej slávy. Máte krásne zasľúbenia, ktoré vás v živote posilňujú a môžu napĺňať vďačnosťou napriek nepriaznivým okolnostiam.

Rimanom 8:28-30 Vieme, že všetko napomáha k dobrému tým, ktorí milujú Boha, kto sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. 29 Ktoré vopred vyhliadol, tých aj predurčil, aby prijali podobu jeho Syna, tak aby bol prvorodený medzi mnohými bratmi; 30 ktoré vopred určil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj uviedol do svojej slávy .

Na záver dovoľte dve otázky k zamysleniu

1. Niektorí namietajú, že ak je Boh absolútne zvrchovaný, potom je tiež zodpovedný za zlo. Ako na takéto námietky  odpoviete biblicky?

2. Ako odpoviete na tvrdenie, že Boh, ktorý môže spasiť každého a nezachráni pred peklom všetkých, nie je Bohom lásky?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345