Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9

Najdôležitejšia otázka, na ktorú by mal poznať správnu odpoveď každý smrteľník je, či patrí Kristovi. Z predchádzajúcich zamyslení už vieme, že každý, kto Kristovi patrí, je s Bohom zmierený, sú mu odpustené všetky hriechy a vie, že keby dnes zomrel, bude navždy so svojím Pánom v nebi. Povedali sme si, že jeden z hlavných dôvodov, prečo apoštol Pavol napísal 8. kapitolu listu Rimanom je, aby uistil veriacich, že im nehrozí žiadne odsúdenie, pretože boli oslobodení od zákona a moci hriechu. Nový človek sa už neriadi svojou vôľou, ale vôľou Ducha. (8,1,2,4) Apoštol Pavol ďalej učí, že ten, kto bol ospravedlnený, už netúži po tom, čo je telesné, ale nechá sa viesť Duchom a vecami duchovnými (5,6). Tí, čo boli ospravedlnení, žijú novým životom v Kristovi Ježišovi. V 8.kapitole, vo veršoch 7 a 8 Pavol vysvetľuje, ako je to s mysľou a životom neveriacich. A práve v tomto bode začína naše dnešné zamyslenie. Najskôr si ale vypočujme východzí text Písma:

Rimanom 8:9-11 Vy však nie ste živí zo svojej sily, ale z moci Ducha, ak vo vás Boží Duch prebýva. Kto nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho. 10 Ak je však vo vás Kristus, potom vaše telo síce podlieha smrti, pretože ste zhrešili, ale Duch dáva život, pretože ste ospravedlnení. 11 Ak vo vás prebýva Duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, potom ten, kto vzkriesil z mŕtvych Krista Ježiša, oživí aj vaše smrteľné telá Duchom, ktorý vo vás prebýva.

To, čo sme počuli, stručne zhrnuté znamená, že: „ak v nás prebýva Duch Svätý, patríme Kristovi, a aj keď naše telo zomrie, Boh naše smrteľné telo oživí. Od tej doby, čo sa Ježiš Kristus stal Pánom nášho života, už nežijeme podľa tela, ale náš život je riadený Duchom Svätým, ktorý v nás prebýva. Z toho plynú určité dôsledky: Duch Boží je spoločným znamením všetkým, ktorí patria Kristovi (8:9). V minulom zamyslení, ak si ešte spomínate, apoštol Pavol rozdelil všetkých ľudí do dvoch kategórií: tých, ktorí žijú podľa tela a tých, ktorí žijú podľa Ducha. Ten, kto úplne nepodriadi každú oblasť svojho žitia a bytia Pánovi Ježišovi Kristovi, vedeniu Ducha a učeniu Písma, nepatrí v pravom slova zmysle do rodiny veriacich. Kto patrí Kristovi, je absolútne nevyhnutné, aby mal v sebe Ducha Božieho. Byť skutočným kresťanom nie je záležitosťou pravidelnej dochádzky do kostola, alebo toho, že človek uverí určitým cirkevným doktrínam. Ani to nie sú dodržiavania základných morálnych štandardov. Iste, to všetko by malo byť pre kresťanov záväzné a samozrejmé, ale tou najdôležitejšou vecou je, či Duch Svätý spôsobil vaše znovuzrodenie. To je presne to, čo Ježiš povedal Nikodémovi, farizejom a vládcom Izraela. Tí všetci trávili veľa času v synagógach. Dodržiavali všetky sviatky, nariadenia, do najmenších podrobností poznali Písmo a naspamäť mohli citovať všetky prikázania. Ale ich morálka bola iná.

     Matúš 3:5-8…. 5 Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem a celé Judsko, aj celé okolie Jordánu, 6 vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne. 7 Keď    však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? 8 Vydávajte teda ovocie hodné pokánia.

Pozrime sa na niektoré zmeny, ktoré zo znovuzrodenia plynú. Príčinou oživenia duchovne mŕtveho človeka je, že Duch Svätý okamžite začne pôsobiť v živote človeka prevratné zmeny. Viete si predstaviť, ako by vyzerala cirkev, keby si každý túto pravdu uvedomoval a riadil by sa podľa nej v každodennom živote? Každý by mal vedieť, že už nepatrí sám sebe, ale Kristovi. "Môj jazyk mi nepatrí na to, aby som ho používal ako zbraň, keď ma niekto rozhnevá. Svojimi slovami mám oslavovať svojho Pána Ježiša Krista! Vykupujem čas pre Božiu slávu a pre dobro blížnych? Ako nakladám s tým, čo je mi zverené? Som múdry hospodár, alebo sa správam ako hlupák?" To sú všetko princípy prevratných životných zmien, ktoré sprevádzajú život kresťana, v ktorom sídli Duch Svätý.

Prítomnosť Ducha Svätého vo veriacich spôsobí určité zmeny. Pozrime sa na niekoľko zmien, ktoré nás môžu uistiť v tom, že v nás prebýva Duch Svätý.

·        Ak vo vás prebýva Duch Svätý, ste k Bohu neodolateľne priťahovaní; vaším jediným prianím je, aby ste Krista svojím životom chválili a oslavovali, ako je napísané:

    Efezským 3:16-18 … žeby vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, 18 aby ste zakorenený v láske, a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška

·        Ak vo vás prebýva Duch Svätý, považujete Písmo za Slovo pravdy a rastiete v znalostiach, poznaní a chápaní Božieho Slova. Pán Ježiš ho nazýva "Duchom pravdy", ktorý svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná.

     Ján 14:15-17: 15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. 16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.

Duch pravdy inšpiroval pisateľov Písma, ako je napísané: Nikdy totiž nebolo povedané proroctvo z ľudskej vôle, ale z popudu Ducha Svätého prehovorili ľudia, poslaní od Boha (2. list Petra 1:21). On nám pomáha, aby sme čerpali z Božej múdrosti skrze písané slovo.

·        Ak vo vás prebýva Duch Svätý, Jeho ovocie vo vašom živote rastie, dozrieva, zatiaľ čo skutky tela sa strácajú. Je napísané: Ovocie Božieho Ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť a sebaovládanie. (Gal 5:22-23a). Takáto premena je očividná.

·        Ak vo vás prebýva Duch Svätý, porastie vo vás nenávisť a odpor voči hriechu a láska k spravodlivosti. Duch Svätý v nás pracuje, aby sme boli neustále posväcovaní a oddelení od tohto hriešneho sveta. Tento proces začína už na úrovni mysle. Boli sme hriešni, voči všetkému Božiemu nepriateľskí, ale bola nám daná nová prirodzenosť, tak ako je napísané v Prvom liste apoštola Pavla Korintským, v 6. kapitole, vo verši 11 a verši 19: 11 Dali ste sa však obmyť, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a Duchom nášho Boha. 19 Či snáď neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Nepatríte sami sebe!

·        Ak vo vás prebýva Duch Svätý, nenecháte si túto dobrú novinu len pre seba. Kniha Skutkov apoštolov je záznam o prvotnej Cirkvi očitých svedkov Pána Ježiša Krista a moci Ducha Svätého. Pred svojím nanebovzatím Pán Ježiš Kristus poveril nielen apoštolov, ale aj všetkých veriacich, veľkým poslaním. Ako je napísané v knihe Skutkov apoštolov, v 1. kapitole, vo verši 8:

       Skutky 1:8: 8 ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.

Hovorenie v jazykoch nemusí byť znamením, že vo vás prebýva Duch Svätý. V tejto otázke sa mnohé cirkvi rozchádzajú, ale apoštol Pavol hovorí, že nie všetci veriaci majú dar a schopnosť hovoriť vo vytržení rozličnými jazykmi.

1. Korintským 12:30-31:  30 Či všetci majú dary uzdravovať? Či všetci hovoria jazykmi? Či ich všetci vedia vykladať?  31 Snažte sa však o vyššie dary! A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu!

Ak sa stotožňujete s týmito bodmi, milí poslucháči, patríte Kristovi a Duch Svätý vo vás prebýva. Ak je to pre vás nová správa, možno sa spýtate: "Ak sme boli vyslobodení od zákona hriechu a smrti, ako je napísané, prečo veriaci stále umierajú?"

V okamihu fyzickej smrti náš duch opúšťa telo a telo podlieha rozkladu. Pri druhom príchode Pána Ježiša Krista dostaneme nové, zmŕtvychvstalé telá, prispôsobené pre nové nebo a novú zem, kde bude prebývať iba spravodlivosť. Porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľnosť nesmrteľnosť (2. Pet 3:13). To je konečné víťazstvo, ktoré všetci s nádejou a vierou očakávame. Boží Syn je jednoducho povedané "prototypom" tejto zázračnej premeny. Ježišove vzkriesenie z mŕtvych sa týkalo fyzického tela, ale naše nové oslávené telo už nebude podliehať chorobám ani smrti. Je napísané:

     Efezským 1:15-20 15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým ,  16 neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho 18 a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, 19 a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. 20 Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, 21 nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku, 22 a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, 23 ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.

Aká je to úžasná istota, a radosť, môcť patriť takému Pánovi. Patríš mu aj TY, milý poslucháč?

A na záver mi dovoľte položiť Vám dve otázky na zamyslenie:

1. Prečo je dôležité zdôrazňovať, že každý kresťan je súčasťou Božieho chrámu, kde prebýva Duch Svätý?

2. Ktoré znamenia Ducha sú najočividnejšie pre Vaše okolie vo vašom kresťanskom živote?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345