Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

Slová múdrosti pre harmonické súžitie

V minulej relácii sme začali prvú časť praktického vyučovania na tému Ako krotiť zlý jazyk? Dnes sa spoločne pozrieme na Slová múdrosti pre harmonické súžitie. Ako vždy, aj dnešná relácia bude plná biblických citátov, ktoré sú základom týchto relácií. Preto pripomíname, aby ste si pripravili pero, papier a priebežne si zapisujte verše a záverečné otázky pre zamyslenie sa. Našou modlitbou je, aby sa naše spoločné chvíle stali poučením, posilou a požehnaním pre všetkých poslucháčov. Úvodom si vypočujme základný zext pre dnešnú reláciu:

-------------------------------

Jakub 3:13-18  Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti! Ale ak máte horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická. Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva. A ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj.

-------------------------------

Kto z nás by si neprial, aby mohol žiť harmonický život, napriek tomu všade okolo seba vidíme pravý opak. Miesto častých konfliktov je nielen svet okolo nás, ale aj mnohé cirkvi a naše domovy. Aby sme v porušenom svete lepšie prežili, všetci nosíme masku a snažíme sa, aby nás ostatní videli v lepšom svetle. Kresťan by mal odložiť masku a pokiaľ je Božím služobníkom, mal by podľa toho žiť. Pozrime sa na Božiu múdrosť, ktorá nám pomôže, pokiaľ sa podľa nej budeme riadiť, aby sme aj my boli cirkvou a vo svojich domoch skôr tvorcovia pokoja, než svárliví ľudia. Apoštol Pavol nám radí:

2 Timoteovi 2:24-26

 A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovnech a trpezlivo znášnech krivdy.  Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu  a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu.

 

Pavol nepovedal, ako sa dnes mnohí domnievajú, „nedohaduj sa o pravde, láska je dôležitejšia než doktríny“. Povedal, že máme pristupovať k tým, ktorí s našou pravdou nesúhlasia s láskavosťou, trpezlivosťou a miernosťou. Situácia, ktorú popisuje Jakub nie je hypotetická možnosť vývoja situácie, ale poukazuje na to, že v cirkvách boli a sú konflikty, pretože ľudia nosia „v srdci horkú závisť a svárlivosť“. Božia múdrosť je totiž protipól ľudskej múdrosti, ktorá nedokáže zamedziť konfliktom medzi ľuďmi. Ako na to?

1. Aby sme mohli prežívať harmonické vzťahy, musíme sa riadiť Božou múdrosťou. (3:13,17) Ako keby nás Jakub karhal, keď hovorí: „Kto je medzi vami múdry a rozumný?“. aj keď sa náš text špecificky zameriava na učiteľa Božieho slova, uvidíme, že rovnaké merítka platia pre každeho z nás. Väčšina učiteľov dúfala, že si Jakub všimne ich talent a schopnosti. Namiesto toho svojich poslucháčov vyzýva – ukážte svoje skutky, ako zvládate bežne situácie.

 

Harmonický život a skutky, ktoré sú viditeľným obrazom nášho správania, by mali vychádzať z pokory a mali by byť plné láskavosti a múdrosti. Pokorný človek nie je slaboch, ani fackovací panáčik; skutočná pokora sa prejavuje tým, že je poslušný a celkom podriadený Božiemu duchu. Mojžiš bol pokorný a pritom bol silný vodca. Ježiš sám o sebe hovorí, že je tichý a má pokorné srdce, napriek tomu s bičom v ruke zakročil vôči predavačom a peňazomencom v chráme.

Jakub bol dobrým znalcom Starého zákona, kde hebrejský výraz pre „múdrosť“ je najvýstižnejšie popísaný ako znalosť. Všetci vieme, že znalostiam sa potrebujeme nielen učiť, ale si ich potrebujeme aj precvičovať. Skutočná múdrosť je však viac, než pokora, znalosť a poznanie:

Príslovie 9:10

 Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznanie Najsvätejšieho je rozumnosť.

 

Jakub nám hovorí, že zdroj múdrosti prichádza zhora, preto má Božia múdrosť inú kvalitu, než keď hovoríme o ľuďskej múdrosti, tá skôr súvisí s inteligenciou a vzdelanosťou človeka. Cieľom hľadania Božej múdrosti by mala byť túžba oslavovať Boha. Pozrime sa najskôr na Božie kvality múdrosti:

(1) Božia múdrosť je čistá. Božia múdrosť nie je ničím poškvrnená, ani ovplyvnená. Bez čistoty nemôžeme hovoriť o múdrosti zhora. Pokiaľ hľadáme múdrosť vo svôj prospech, k tomu, aby sme vládli druhým, alebo aby sme získali pre seba nejakú výhodu, potom nehovoríme o čistote múdrosti. Vo vzťahu k ostatným ľuďom je dôležité, aby sme sa nehádali, aby sme druhému človeku načúvali, aby sme boli trpezliví a veľkorysí, vždy bez predsudkov a pretvárky. Čistá múdrosť nepozná žiarlivosť ani sebeckú ctižiadostivosť. Pokiaľ tomu tak nie je, nemusíte byť pod vplyvom Božej múdrosti, ale svojich osobných záujmov a ambícií. Modlite sa, aby vás Boh viedol a dal nám všetko potrebné, aby sme svojimi slovami rozsievali  pravdu a pokoj. Je jednoduché spor o pravdu vyhrať, ale výhra za každú cenu môže napáchať viac škody, než úžitku. To by sme mali mať na pamäti obzvlášť, keď ide o doktrinálne rozpory. Je pravdepodobné, že pokiaľ budeme stáť na Božej strane, môže sa stať, že v zápale argumentov stratíte priateľa, alebo si zničíte vzťah s človekom, o ktorého práve ide. Zamyslite sa sami nad sebou. Je možné, že múdrosť a nápravu potrebujeme my.

Každý vie, aké obtiažné je načúvať a prijať iný pohľad na vec, než ten náš. Skôr než sa do niečoho podobného pustíte, najskôr sa zamyslite, nakoľko dôležitý je doktrinálny spor vo svetle Božej slávy a duchovného dobra človeka?

(2) Božia múdrosť pôsobí pokoj. Čistota evanjelia je na prvom mieste, ale múdrosť pôsobí pokoj. Inými slovami, kto obetuje čistotu len pre zachovanie pokoja, nekoná podľa Božej múdrosti. Ten, kto lipne na pravde hašterivým spôsobom, nerozsieva pokoj. Snaha o pokojné spolužitie nie je v Písme okrajová téma. Zasahuje každú oblasť ľuďského života. Najviac je asi ohrozená na manželskej rovine. To, čo je z Božieho hľadiska nemysliteľné, je pre kresťanov prijateľné. Dávno sme zabudli na rady pre manželstvo, ktoré nájdeme vo veršoch  v 1 Pt 3:1-10., ktoré hovorí ženám:

… Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojím počínaním, až uvidia vaše cudné správanie v bázni.

...a mužom zasa hovorí:

… Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby aleboli daromné.

 

Poddajte sa ženy mužom a preukazujte im úctu? Keby to tak bolo, iste by sme nemali toľko rozvodov ako teraz máme. No poďme ďalej. Nám všetkým hovorí:

A napokon: všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovnech život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí, nech sa odkloní od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a usiluje sa oň.

Kto sa takými radami riadi aj dnes? Usilujeme sa o prejavy lásky, milosrdenstva a pokory? Keby sme sa usilovali aspoň trochu, medziľudské vzťahy by vyzerali úplne inak. Vo veršoch Efezským 4:3 sa píše: – “a usilujte sa zachovávať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.” O čom je jednota Ducha? O tom, že nikdy nemáme skresľovať alebo zamlčiavať doktrinálnu čistotu a zásadné pravdy. Nemáme vyvolávať spory kvôli nepodstaným rozdielom v chápaní Písma, ktoré všetci máme, ale máme sa usilovať o pokoj.

(3) Božia múdrosť je vľúdna. Grécky originál významu “vľúdnosti” je termín skôr popisný. Ide o vľúdnosť, ktorá dokáže odpúšťať, a to aj v prípade keď podľa samotnej litery zákona by človek mohol druhého zavrhnúť. Nezabúdajme, na to, čo je napísané v:

2 Korintským 10:3-5

 Žijeme síce v tele, ale alebojujeme podľa tela;  zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcnech hradby; boríme mudrlantstvo a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha.

 

(4) Božia múdrosť je logická, čo doslovne znamená, že je presvedčivá. Biblicky povedané, máme byť „rýchli, keď treba počúvať, pomalí, keď máme hovoriť, a pomalí k hnevu; Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom“. (Jk 1:19) Obrazne povedané, pokiaľ ide o dôležitosť výmeny názorov, mali by sme byť ochotní pre niektoré pravdy obetovať svôj názor pre iných. Múdry človek je ochotný načúvať iným názorom a zmeniť svoje postoje, pokiaľ mu niekto ukáže, kde sa mýli. Týmto spôsobom môžeme rásť v poznaní a múdrosti.

(5) Božia múdrosť je plná milosrdenstva a dobrého ovocia. V praktickom živote tieto kvality poznáme ako ovocie Ducha. Kázeň na hore je plná milosrdenstva a blaženosti:

Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. (Matúš 5:7-9, …)

 

Ježiš sám často zdôrazňoval dôležitosť milosrdenstva. V Lukášovi 6:36-37 čítame:

Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené.

 

Byť milosrdný znamená omnoho viac, než mať súcit s niekým, kto trpí nezaslúžene, za niečo, čo nespôsobil; byť milosrdný znamená odpúšťať a prejavovať súcit aj s tým, kto trpí dôsledkom svojej nerozumnosti, hlúposti a nezodpovednosti. Boh nám preukázal milosrdenstvo v dobe, keď sme boli hlúpi, nezodpovední a vzdorovití voči všetkému, čo bolo Božie. Vedomí vlastného hriechu, vlastnej nehodnosti nás vedie ku krížu Pána Ježiša Krista, aby sme mu s pokorou ďakovali za nezaslúžené milosrdenstvo. V rovnakom duchu máme preukazovať milosrdenstvo tým, ktorí nie sú z ľuďského hľadiska milovania hodní. Inými slovami, Božia múdrosť nie je teoretická znalosť, ale schopnosť prejavená v praktickom skutku. Preto si vyhrňme rukávy a dajme sa do diela, ku ktorému nás Boh povoláva.

(6) Božia múdrosť je neochvejná. Tento výraz v Biblii nenájdeme nikde inde, než v Jakubovi. Vo svojej podstate to znamená, že Boh je nezávislý a nie je zaujatý. Neprikláňa sa na jednu či druhoú stranu na základe osobných preferencií ani rodinkárstva. Božia múdrosť s pravdou nepolitikárči, ale neochvejne sa drží pravdy v láske.

(7) Božia múdrosť nemá v sebe pretvárku. Je stála, pravdivá, priehľadná a spoľahlivá, môžeme sa na ňu spoľahnúť v každej situácii.

Keby sme sa všetci riadili podľa týchto siedmych pravidiel múdrosti, osobné konflikty by boli obmedzené na minimum a harmonické vzťahy by mali rastúcu tendenciu. Pretože všetci bojujeme so svetom, našou telesnosťou a s pánom tohto sveta – diablom, všetky tieto sily nás sťahujú do hĺbok svetskej múdrosti, ktorá je príčinou disharmonických vzťahov. Pozrime sa na to, ako analyzuje Jakub svetskú múdrosť.

Jakub hovorí, že:

2. Ten, kto sa riadi svetskou múdrosťou, stane sa sám príčinou konfliktov. (3:14-16) Jakub sa dotýka piatich svetských oblastí, ktorých by sme sa mali vyvarovať.

(1) Svetská múdrosť neprichádza zhora, pretože je „prízemná, živočíšna a satanská. Veď kde je závisť a svárlivosť, tam je zmätok a všelijaká zloba“. Oboje sa vzťahuje k tomu, čo je skryté v našich srdciach.

(2) Svetská múdrosť je arogantná. V 1 K 8:1 sa píše: Ale poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje…“ Tieto slová patria aj nám veriacim. Majme sa na pozore, aby sa naše poznanie nestalo príčinou povýšenosti. Nepoužívajme duchovné poznanie k tomu, aby sme kohokoľvek uzemnili alebo ponížili.

(3) Svetská múdrosť popiera pravdu. Ten, kto presadzuje sám seba, popiera podstatu Božieho milosrdenstva a lásky. Jakub si slová nevyberá, keď hovorí, že:

(4) Svetská múdrosť je prízemná a diabolská. Zdrojom takejto múdrosti nie je Boh, ale v najlepšom prípade len telesný človek, v horšom prípade sám Satan. Prirodzený človek nemôže ponúknuť nič nasledovania hodné – človek duchovne zrelý sa môže často niečomu múdremu priučiť.

3. Pokoj musí byť vedome pestovaný a rozsievaný (3:18). Kto rozsieva pokoj, žne pokoj, kto rozsieva sebectvo a svár, nie je nositeľom pokoja. Žiadný farmár nezaloží ruky a neočakáva bohatú úrodu bez vlastného pričinenia. Takže, až objavíte zbor alebo rodinu, kde vládne pokoj, vedzte, že dotyční usilovne pracovali a používali múdrosť zhora, ktorá im  bola zverená. Trpezlivo načúvajú jeden druhému, jeden druhého si vážia, odsuzujú iba vlastné sebectvo a pýchu.

Otázky k diskusii:

    ---------------------------------

1. ako poznáme rovnováhu medzi pravdou a láskou?

2. ktorá zo siedmych kvalít Božej múdrosti vám chýba? Čo urobíte tento týždeň pre pokoj a Božiu múdrosť vo svojom okolí?

------------------------------

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345