Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II.

Jakub 1:19-21  

18 Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.19 Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.21 Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

-–––––––––––––––––––––––- 

Skôr, ako ukončíme pohľad do Jakubových veršov 19-20, chcem ich ešte použiť na osobnej rovine, praktickou radou - ako zvládať ľudský hnev. Videli sme na vlastné oči, ako hriech zloby zničil a rozdelil kresťanské rodiny a cirkvi. Nezvládnutý hnev je zhubný hriech, ktorý vždy rozdeľuje a ničí vzťahy. Nezvládnutý hnev ničí naše deti a neprináša nič dobrého. Ježiš označil hnev za koreň hriechu, ktorý stojí za vraždou. Skôr než Kain zabil svojho brata, skôr než bola spáchaná prvá vražda ľudskej histórie, Boh mu položil otázku:

Genesis 4:6-7

6 Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila?7 Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať.

Nezvládnutý hriech je časovaná bomba. Ten, kto sa obrátil ku zdroju života, múdrosti a milosrdenstva má príkaz kontrolovať svoje myšlienky a činy. Pripomeňme si opäť, že naše spasenie nie je odmena za dobré správanie, nemáme sa pred Bohom čím chváliť, pretože v skutočnosti sme vraždiacimi zločincami všetci, aj keď sme nikoho nezabili. Neveríte?:

Matuš 5:21-22

21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, musí ísť pred súd.22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: Hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: Blázon, musí ísť do ohnivého pekla

Dnes stále viacej ľudí a obzvlášť detí nedokáží zvládnuť svoj hnev a podľa toho konajú. Neuznávajú autority, nevážia si hodnoty, v spoločnosti rastie násilie a zločin. Každý z nás by sa mal zamýšlať nad tým, čo s nami robí a môže urobiť potlačovaný hnev, pokiaľ s ním nebudeme bojovať. Apoštol Pavel hovorí tým, ktorí svoj hnev nezvládajú nasledovné slová:

Efezským 4:23-29

23 obnovte sa duchovným zmýšľaním24 a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.25 Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi.26 Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.27 Nedávajte miesto diablovi.28 Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym.29 Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie.

Nezvládnutý hnev je tolerovaný v mnohých domácnostiach i cirkvách. Iste poznáte aj kresťanov a kazateľov, ktorí používajú tvrdé slová plné hnevu a rozhorčenia. Niektorí svoje správanie ospravedlňujú tým, že ide o „spravodlivý hnev“. Väčšinou vieme, že nejde o spravodlivý hnev, ale skôr o prejavy sebectva a pýchy. Keď veci a udalosti nejdú a nie sú podľa našich predstáv a prianí, bývame rozladení, nespokojní, podráždení a začneme útočiť na každého, kto nám stojí v ceste. Jakub nás ale upozorňuje, že: „Ľudský hnev predsa k Božej spravodlivosti nevedie“ (20). Pozrime sa podrobnejšie na galériu prejavov prirodzenej telesnosti. Apoštol Pavel o nich hovorí:

Galatským 5:19-22  

19 A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky,21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve.22 No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,23 miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.

To je radikálne varovanie! Zoberte si ich k srdcu! Pokiaľ to počas týždňa nezvládneš bez alkoholu, pozri sa realite do tváre: Si alkoholik. Si závislý! Pokiaľ nevydržíš žiť bez kriku, hádok, nadávok, pohlavkov a rozbíjania toho, čo ti príde pod ruku, alebo naopak že prestaneš so svojím okolím komunikovať a uzavrieš sa sám do seba, nosíš v sebe neskrotený hnev! Nezavierajte pred svojím správaním oči. Pozrite sa pravde do očí a začnite konať. Urobiť prvý krok k zmene je najťažšie. Pokiaľ sa hneváš na svojú ženu alebo manžela, na svoje deti, na svojho šéfa v zamestnaní, … uvedom si, že hrešíš proti samotnému Bohu. Začni vo svojej mysli:

Koloským 3:12-16

12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť,13 navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!14 Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti.15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační!16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne.

Vnímavé srdce s hriechom bojuje. Keď Jakub hovorí: „Odhoďte všetku špinu a množstvo zloby“ , nehovorí čo musíme a čo nesmieme, ale ide o krok ďalej a hovorí: „s krotkosťou prijímajte zasiate Slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše“ . Opäť tým slovom treba žiť - nestačí odhodiť len nejakú zlobu, a nad inou  stačí len prižmúriť oko. Všetci sme obťažení bremenami, ktoré si nesieme z minulosti našich životov do nového života. Väčšinou si ani neuvedomujeme, ako sme hriechom zaťažení. Pokiaľ veriaci nezačne žiť čistým životom, špina mu nedovolí, aby sa ako kresťan zdravo vyvíjal, rástol a prospieval. Koľko kresťanov žije v duchovnej špine a neporiadku. Väčšina z nich si ani neuvedomuje, ako sa nečisté myšlienky, slová a skutky Bohu neľúbia.

-------------------------------- 

Ako teda máme žiť? Ap.Pavol hovorí Rimanom v 13. kapitole:

Rímanům 13:13-14  

13 Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v hádkach a závisti.14 Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam.

Keď začne zasiate slovo v našich srdciach rásť, začneme čítať Božie slovo, budeme v mnohých oblastiach usvedčení z hriechu. Vo chvíli, keď pocit viny uvidíme a uznáme, môžeme začať s očistou. S Božou pomocou zoblečieme špinavé šaty a budeme oblečení do Krista. Priznám sa, že pochopiť, prečo sa niektoré texty Písma opakujú, je niekedy dosť zložité. Verím, že každá kapitola a každý verš má zmysel a vždy sa máme pýtať, ako sa myšlienka, nariadenie, výzva týka môjho života. Keď sa vám to podarí a pochopíte, máte na výber, čo s danou informáciou podniknete. Budete sa podľa nej riadiť, alebo zostanete len poslucháči, nie vykonávatelia Božieho slova? Biblia je veľmi špecifická a praktická v každej oblasti života a je na nás aký k nej zaujmeme postoj. Môžeme zápasiť s s rôznymi pohľadmi na biblické pravdy,  s tým, čo hovorí biblia o rozvode manželstva, o stave ľudstva a sveta, ale ten, kto dôležité doktríny neakceptuje, žije podľa svojho, znižuje Boha na svoju úroveň. Nevidí Jeho vznešenosť, považuje Boha za svojho služobníka, nie Pána. Taký veraci žije vo veľkom omyle a nebezpečí. Boh netoleruje hriech, i keď sa neponáhľa so svojimi súdmi. Nezabúdajme na to, že Boh je svätý a človek hriešny. Nie je nič strašnejšie, než keď dá Boh priechod našej prirodzenosti. Chceš sám seba zničiť? Prosím - Boh ti nebude prekážať. Nie je zodpovedný za ľudské zatratenie, ale je zodpovedný za naše spasenie. Len vďaka Božej láske, múdrosti a milosrdenstvu sme sa stali Božími deťmi - nie sami od seba, ale preto že Boh skrotil svoj hnev a preukázal milosrdenstvo bez zásluh. Ďakujme každý deň, že žijeme v čase milosti, že i ten dnešní deň je dňom spasenia. Toto pretrvávajúce milosrdenstvo sa môže týkať i vás samotných, pokiaľ vaša viera nestojí na Kristu, môže sa to týkať vašich najbližších, ktorí ešte nedostali nové srdce.

---------------------------------  

Boh koná vždy podľa svojej vôle, ale nie je svojvoľník v rovnakom zmysle ako je svojvoľník človek. Boh má právo život dať aj život vziať. Má právo spasiť aj zatratiť, má právo žehnať i trestať. Keď človek volá k Bohu v dobe tiesne, môže sa stať, že vás opustil a nepočujete, že hovorí: Na všetko čo ťa trápi a s čím nie si spokojný som ti dal odpoveď, ale tebe sa to nepáči! Čo viac odo mňa chceš?

 Pozrime sa na Jóba, ktorý mal tisíc dôvodov byť nespokojný s tým, čo sa v jeho živote dialo. Ako sa zachoval?:

Jób 42:2 a 6  

2 Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. 5 Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím.6 Preto odvolávam svoje slová a kajám sa v prachu a v popole.

To je jediný postoj, ktorý umožní nášmu srdcu, aby sme sa od Boha niečomu naučili.

 Vnímavé a Bohu poddajné srdce prijíma jeho ponaučenie s radosťou: s krotkosťou prijíma zasiaté Slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Pripomeňme si podobenstvo o rozsievačovi. Keď zapadne zasiate semienko do úrodnej pôdy, neprináša okamžitú úrodu, ale potrebuje ďalšiu starostlivosť. Rastlinka musí byť polievaná, burina vytrhaná, musí byť chránená, aby nebola zašliapnutá do zeme. Ako je na tom vaše srdce? Rastie na dobrej pôde a prináša hojné ovocie alebo hynie, pretože sa o ňu nikto nestará? Keď Jakub hovorí o zasiatom Slove, ktoré má moc spasiť duše, má na mysli celé spasenie. Ide o proces, ktorý nás preniesol od znovuzrodenia až do vzkriesenia a večného života. Jakub používa i ďalšie výrazy, aby vyjadril budúci alebo nový spôsob života. Hovorí o fyzickom živote: plánovanie života bez Boha je nerozumnosť. Viera bez skutkov je mŕtva; kto žije v stave hnevu, len odsuzuje a neodpúšta, má tvrdé srdce. Radujte sa, buďte vďační; a ako je písané v 1.liste Tesalonickým 5:21-22:

 

17 Neprestajne sa modlite.18 Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.19 Ducha neuhášajte,20 proroctvami nepohŕdajte,21 ale všetko skúmajte; dobrého sa držte!22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

 

Bez Božej prítomnosti ani krok. Nech už spíme alebo bdieme, máme žiť s Bohom, ktorý nás dovedie ku svojmu cieľu. „Moc spasiť“ je radikálny výraz, ktorý znamená zachrániť alebo doviesť. Opačný význam je byť stratený. Predstavte si niekoho, kto je v ohrození života, napriek tomu sa bráni svojmu záchrancovi. To nie je najlepší postoj k zachráncovi! Ten, kto má byť zachránený, musí sa podriadiť rozkazom záchranárskeho tímu, ktorý dobre vie, čo ďalej a majú na mysli záchranu človeka v nebezpečí. Boží cieľ je rovnaký; zachraňuje nás skrze zasiate slovo v našich srdciach. Preto je dôležité, aby sme sa pred Bohom pokorili, odložili všetku aroganciu a pýchu. Len potom môžeme prijať Božie slovo s náležitou úctou a autoritou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou spasenia. Poslušnosť a nasledovanie má moc zachrániť stroskotanca od záhuby.

Prísloví 4:23-27  

23 Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.
24 Odstráň faloš zo svojich úst a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
25 Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj pohľad nasmeruj pred seba.
26 Vyrovnaj chodník pre svoje nohy a všetky tvoje cesty nech sú isté.
27 Nezaboč doprava ani doľava, odvráť nohu od zla.

Nestačí sa nábožensky tváriť, je nutné zbožne žiť a živiť sa Božím slovom. Pretvárku pozná každý, kto pozoruje naše správanie. Pokiaľ je vaše srdce k Božiemu slovu apatické, Jakub hovorí: “buďte rýchli počúvať”. Keď ste náchylní k arogancii a chválite sa všetkým čo viete, hovorí: “buďte pomalí rozprávať” Keď sa vám v živote niečo nepáči, “buďte pomalí k hnevu”. Keď tolerujete hriech, “odstráňte všetku špinu a mieru zloby”. Duch Svätý bez ustania monitoruje stav srdca vo svetle Božieho slova. Monitoruje aj to vaše?

Otázky k diskusii:

1. Ako poznáme oblasti, ktoré nie sú očividným hriechom?

2. Keď niekto prehlási: „Kde nie je vidieť zmenený život, tam nie je spasený“. Ako by si biblicky obhájil také prehlásenie?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345