Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach

Dnes sa budeme zamýšľať nad pokračovaním témy “Ako Prekonať satanove nástrahy v skúškach”. Na úvod si vypočujme biblický text z listu Jakuba prvá kapitola, šestnásty až osemnásty verš. (1:16-18).

 

    -------------------------------

Jakub 1:16-18  

. 16 Nemýľte sa, bratia moji milovaní.17 Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.18 Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.

-------------------------------

Veriaci, ktorí prechádzajú skúškami sa môžu stať ľahkou korisťou najrôznejších podvodníkov a šarlatánov. Nezabúdajme, že to sú služobníci Satana a Satan je majstrom pretvárky a klamu. Podvodníci a zlo vládne temným zákutiam tohoto sveta, nech sa to týka finančnej sféry alebo falošných duchovných hnutí. Ak im dáte šancu, nevzdajú sa tak ľahko. Ján o nich hovorí:

Jan 8:44-47

44 Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lži.45 Mne však neveríte, pretože ja hovorím pravdu.46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď hovorím pravdu, prečo mi neveríte?47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha

  Ten, kto prestane veriť Božím pravdám a zahľadí sa sám do seba, do svojho trápenia, môže dospieť k falošným záverom. Vo chvíli, keď vás začnú hrýzť pochybnosti, budete sa chytať akýchkoľvek falošných sľubov, ako topiaci sa slamky, miesto toho, aby ste sa chytili kríža Pána Ježiša. Začnete sa pýtáť, prečo práve ja?, Prečo Boh dopustil tak strašnú tragédiu?, Kde je jeho láska a moc ochrániť ma od zlého? Písmo nám hovorí:

2 Korintským 2:11   Nenechajme sa oklamat satanom - jeho úmysly nám predsa  nie sú neznáme.

Nedovoľte, aby sa vaše myšlienky obracali k ľuďom zo sveta, ktorí s Bohom nemajú spoločenstvo a napriek tomu sa im dobre darí. Sú to apoštolovia záhuby. Pokiaľ sa na ich udičku chytíte, potiahnu vás preč od jedinej istoty a pokoja, ktorú máte. Stratíte silu bojovať a stanete sa obeťou okolností:

2 Korintským 11:13-15  

13 Sú to totiž falošní apoštoli, ľstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako Kristovi apoštoli.14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla.15 Nie je to nič prekvapujúce, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom.

Ako sa môžeme vyhnúť nástrahám Satana, vytrvať v skúškach s Božím pokojom aj cez slzy, ktoré nás v trápení budú sprevádzať? Jakub nám vysvetľuje, že je nutné, aby sme posilňovali svoju vieru v Božiu zvrchovanú vôľu, moc a dobrotu. Hovorí:

Jakub 1:12  

12 Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú.

.

a pokračuje:

13-15

13 Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka.15 Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.

 

V takých chvíľach sa musíme držať viery a dôverovať, že nám Boh dáva len dobré dary . Žijeme v neustálom pokušení túto skutočnosť obracať naruby. Miesto toho, aby sme obviňovali seba samých alebo toho zlého, máme sklony obviňovať Boha a tváriť sa ako obeť. Miesto toho, aby sme za všetko dobré ďakovali Bohu, obzvlášť za naše spasenie, sme náchylní k samochvále. „Darí sa mi, pretože som pracovitý, vzdelaný, schopný, som príkladný občan, rodič a manžel, som úspešný podnikateľ, … “

Jakub chce, aby sme sa vyvarovali akejkoľvek sebestačnosti. Boh môže všetko razom zmeniť:

 Kto prechádza skúškami, je obzvlášť náchylný k robeniu chýb. Jakub nie je chladnokrvný teológ, ktorý dávkuje doktríny so slovami: „Ak sa ti do týždňa neuľaví, ozvi sa!“ Naopak, čitateľov oslovuje: „milovaní bratia“. Jakub má pastoračné srdce pre všetkých veriacich, ktorí prechádzajú utrpením a skúškami. Ako pastor si uvedomoval, že doktrinálna pravda o Bohu a spasení je tá najsúcitnejšia cesta, ako povzbudiť tých, ktorí povzbudenie potrebujú najviac. Božia pravda je skala, na nej stojí každé Božie zasľúbenie a nezmetie ju žiadna búrka. „Neklamte sami seba“ doslovne znamená „prestaňte žiť v klame, nemýľte sa“. Jakub poznal satanove návnady  a ako ľahko sa na ne ľudia chytia: „Keď je Boh dobrý a láskyplný, prečo ťa nechává tak trpieť? Keď je všemohúci, prečo to všetko dopúšťa a nezasiahne?“  To sú jeho osvedčené argumenty. Jakub ale hovorí: Boh je dobrý a všemohúci. Nie Je pôvodcom zla. Dává nám vždy dobré dary. Preto je dôležité definovať „Božie dobré dary“ z perspektívy večnosti, Jeho múdrého plánu, ktorý z nášho obmedzeného pohľadu ponúka len dočasnú perspektívu, ktorá môže byť v danej chvíli veľmi bolestná. A bolesť je ten najväčší dar, ktorý nám Boh dal. Neveríte? Skúste si predstaviť, že by ste nemali senzory bolesti - necítili by ste keď ste sa porezali, popálili, keď ste si zlomili kosť, dostali by ste infekciu, alebo nemoc. Boli by ste k bolesti rovnako necitliví ako malomocní ľudia, ktorí necítia, keď ich v noci ohrýzajú potkany. Ich nemoc je bezbolestná, ale to neznamená, že je znesiteľná a neškodná. Rovnako neškodný sa môže stať hriech, ktorý postupne otupí senzory vnímavosti rozlišovania dobra a zla. Nevera je duchovné malomocenstvo.

-----------------------------  

A poďme ďalej v téme skúšok a utrpenia. Prorok Ámos sa pýta:

Ámos 3:6b

6 Či zaznie v meste trúba, a ľud sa nenaľaká? Či sa stane v meste niečo zlé, ak by to Hospodin nedopustil?

Vieme, že keď bola Jóbova viera skúšaná, bol to satan, kto priamo útočil na jeho vieru. Dobre vieme, že to bol Boh, kto dopustil skúšky a utrpenie, ale satanovi povolil, aby škodil len do určitej miery. Jóbova žena sa na satanovu pascu chytila, keď povedala:

Jób 2:9-10  

9 Manželka mu povedala: Čo sa ešte stále pridŕžaš svojej dokonalosti? Rúhaj sa Bohu a zomri!10 Jób jej odpovedal: Rozprávaš ako nejaká bláznivá žena. Či len dobré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všetko dialo, Jób ústami nezhrešil.

Kedykoľvek v Písme čítame „nemýľte sa“, mali by sme zvýšiť pozornosť. Znamená to, buďte ostražití, aby vás nepriateľ neoklamal. Dobre viete, že pri cestách bývajú varovania pre turistov, aby si dali pozor na vreckárov. Tí, ktorí sú voči varovaniam pozorní, nenosia pas, peniaze na očividne dostupných miestach. Len tým, že venujú zvýšenú pozornosť voči vreckárom, môžu byť uchránení od toho, aby sa stali ľahkou obeťou. Takže, keď vás postihne nejaká nepríjemnosť, zvýšte pozornosť! Nepriateľ striehne a skúša vás oklamať.

 Aby sme sa vyhli klamom, musíme sa uistiť o Božej dobrote . Keď satan poprvýkrát pokúšal Evu, začal tým, že jej položil nevinnú otázku: "Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov v záhrade?" Eva vedela, že to Boh nepovedal a satana opravila:

Gen: 2:2-5

2 Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme,3 ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli.

Satan, ten zlý had, sa len tak nevzdal a zlomyseľne svoje siete rozprestieral ďalej:

4 No had žene povedal: Nie, určite nezomriete!5 Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo.

Naznačoval, že im Boh odopiera niečo, čo je dobré. To znamená, že Boh nie je dobrý a Eva na túto pascu naletela. Evine pokušenie prebiehalo bezbolestne, nešlo o nič iné než priaťeľský dialóg, ktorý mal ďalekosiahle následky. Jakub pripomína všetkým, aby si za každých okolností uvedomovali to , čo pripomína Jakub:

Jakub 1:17

17 Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.

  A Jakub ďalej vysvetľuje:

Jakub 1:3-4  

2 Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky,3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.4 A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku.

Jakub zdôrazňuje, že Božie dobré a dokonalé dary často prijímame celkom samozrejme. Už to, že máme dostatok jedla, lásku v rodine, vnímame krásu Božieho stvorenia v prírode a okolo nás, zabúdame, že všetko čo sme a čo máme, je dôsledkom Božej lásky a Jeho požehnania.

Žalmista múdro poznamenal:

Žalmy 119:67-68  

67 Kým som nebol pokorený, blúdil som; teraz však zachovávam tvoju reč.
68 Ty si dobrý a preukazuješ dobro, nauč ma svoje ustanovenia.

Jakub vyhlasuje, že všetko dobro prichádza zhora od Otca svetiel. To je jediné miesto v Biblii, keď je  Boh takto pomenovaný. Je to odkaz na to, že Boh stvoril svetlo a nebeské telesá, ktoré vydávajú svetlo. Svetlo predstavuje všetko, čo je dobré, v kontraste s tmou - doménou satana. Pozrite si Skut.apošt. 26:18;alebo list Kološanom 1:12-13).

Titul „Otec“ odkazuje nie len k Božej stvoriteľskej sile, ale i jeho láskyplnej starostlivosti, ktorú voči človeku neustále prejavuje. Keď Jakub hovorí, že v Otcovi „nie je žiadna zmena, žiadny premenlivý tieň“, prirovnáva Jeho svetlo k svetlu slnka. Rovnako ako nemôžeme žiť bez slnka, a v jeho svetle nie je žiadna temnota, nemôžeme žiť bez Boha, ktorý je vždy zdrojom dobra. Tu na zemi stálosť slnečného svetla vždy nepozorujeme. Sú dni, keď je slnko skryté za mrakmi a jeho intenzita sa mení podľa ročnej doby. Keď do nášho života vstúpia zamračené zimné dni a temnoty noci, to vôbec neznamená, že sa slnko zmenilo. Podobne vo chvíľach trápení a skúšok sa nezmenila Božia dobrota voči nám. Jeho prirodzenosť a zámer s Jeho deťmi zostáva nezmenený. Preto mu môžeme dôverovať za všetkých okolností, i v najťažších chvíľach. Z tohoto poznania plynú dve praktické aplikácie:

 Aby Sme správne pochopili Božie vlastnosti zjavené v Jeho slove, musíme poznať Boha takého aký je, a nie podľa svojich predstáv a potrieb. Veľakrát som počul kresťanov, ktorí tvrdia: „Môj Boh nie je Bohom súdu; ale je Bohom lásky.“ To znie síce pekne, ale potom tento Boh nie je Bohom Biblie. Je to len výplod vlastných predstáv. Biblický Boh je Bohom sudcom i lásky. Ďalší kresťania sa niektorým biblickým pravdám vyhýbajú. Napríklad sa im nepáči, že Boh sa zmilováva nad kým chce, a koho chce, zatvrdzuje. (pozrite si list Rimanom 9.k:18.v) Odmietajú skutočnosť, že sa Boh môže rozhodnúť vo svojej zvrchovanosti niekoho zatvrdiť a ponechať v otroctve hriechu. Kto popiera Božiu zvrchovanosť, ktorá je zreteľne v Písme osvetlená, vytvára si Boha podľa svojich predstáv . Aby sme túto zložitosť lepšie pochopili, je treba, aby sme sa Božím slovom živili. Nestačí iba čítať, ale mali by sme sa pýtať: čo nového ma to o Bohu učí? O Božích vlastnostiach bolo napísané mnoho skvelých kníh. Napriek tomu zostávajú Božie vlastnosti trochu tajomné. Ale čím viac o nich premýšľame, tým lepšie ich poznáme. Len tak čiastočne poznáme Božie vlastnosti a stanú sa nám oporou v dobách súženia.

Otázky k diskusii:

    ---------------------------------

1. Akým spôsobom nám satan kladie nástrahy, keď prechádzame skúškami? Ako môžeme byť ostražitejší?

2. Kritik môže namietať: „Ako môže Boh dopustiť všetko zlo sveta?“ Ako odpoviete?

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345