Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ ŠIESTY

1 PETRA 4:10-19
10 Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. 11 Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen. 12 Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné, 13 ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. 14 Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás. 15 Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všetkého. 16 Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. 17 Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evanjeliu? 18 A: ak sa spravodlivý ledva zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešnik? 19 Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi.

NEROBIŤ NIČ INÉ, LEN SA MODLIŤ

Pre Lorraine Fusco sa možno mohlo zdať, že jej dni, kedy mohla byť užitočná na zemi, sa skončili. Rakovina napadla jej mozog a šírila sa chrbticou, čo ju úplne ochromovalo. Pomocou trubíc dostávala výživu a pomoc pri dýchaní. Jediný pohyb, ktorý mohla urobiť, bolo otvorenie a zatvorenie očí a úst.
Naozaj toho nebolo veľa, čo mohla Lorraine urobiť, ale ona odmietala ľútosť nad svojím osudom alebo nadávať na svoj stav.

Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi. 1 PETRA 4:19

Podľa jej manžela, pastora Billa Fusca, sa ona začala modliť za iných a stala sa žiarivým svetlom nádeje. Počas jedného pobytu v nemocnici tak ovplyvnila dvoch zamestnancov svojím radostným prístupom, že uverili v Krista. Neskôr, keď jej manžel slúžil ako vysokoškolský prezident, trávila celé dni modlitbami za každého študenta.

Keď si ju nakoniec smrť vyžiadala, zanechala mocné svedectvo. Lorraine žila radostne pre Boha napriek svojim utrpeniam. Vložila každý gram svojej energie do služby Jemu (1 Petra 4:19). Nemohla urobiť nič, len sa modliť a žiť radostne, ale to stačilo. My všetci máme obmedzenia. Ak sa na ne sústredíme, zistíme, že služba Bohu je práca. Ale ak sa sústredíme na to, čo môžeme/vieme robiť, budeme mať vplyv pre Boha.

Dave Branon

Zapamätajme si: 
Ďaleko viac dosiahneš, keď sa sústredíš na svoje schopnosti a nie na svoje obmedzenia či nedostatky.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345