Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ ŠTVRTÝ

RIMANOM 5:15-21

15 S darom milosti to však nie je tak ako s previnením. Lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. 16 A s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil: Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. 17 Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, omnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista. 18 A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. 19 Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. 20 Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť, 21 aby tak, ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlnením vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

GRACELAND - krajina milosti

Graceland, rozľahlé vidiecke sídlo v Memphise, v štáte Tennessee, je jedným z najnavštevovanejších sídiel v USA. Bolo postavené okolo r. 1930 a pomenované bolo po pratete pôvodného majiteľa, Grace. Neskôr sa stalo slávnym ako domov Elvisa Presleyho.

Veľmi sa mi páči jeho názov Graceland-v preklade krajina milosti, pretože opisuje úžasné územie, do ktorého ma Boh umiestnil, keď mi odpustil moje hriechy a učinil ma Jeho vlastníctvom. Vytiahol ma z temnoty a preniesol ma do Jeho vlastnej krajiny milosti.

Oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti. RIMANOM 5:15

Apoštol Pavol hovorí, že „oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista.“ (Rimanom 5:15). Ja budem navždy vďačný, že „mnohých“ zahrňuje aj mňa a že Božia láska ma premiestnila na územie Jeho zázračnej, nekonečnej a jedinečnej milosti!
Premýšľajte o požehnaní z prebývania v Božej krajine milosti. Je to kráľovstvo, do ktorého nám On daroval prístup do Jeho prítomnosti a kde tá istá milosť neustále každodenne preteká do našich životov. Pavol hovorí, že dokonca aj v čase slabosti a zúfalstva je Jeho milosť dostatočná (pozri 2 Korinťanom 12:9).
Nezáleží na tom, čo život prinesie, nič nás nemôže oddeliť od kráľovstva Božej milosti.

Joe Stowell

Pamätajte si, kde žijete a radujte sa z Jeho milosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345