Rádio LOGOS na Facebook-u

2. list ap. Petra

Cnosti 1

Úvod: Vážení priatelia. Srdečne vás opäť vítam v relácii „Lekcie pre život“. Toto je jedinečný program štúdia Biblie induktívnou metódou, v ktorom chceme spoločne s vami, postupne krok za krokom, študovať Božie slovo, Bibliu. Pozývame vás na dobrodružnú cestu do sveta Biblie, na ktorej, pevne verím, objavíte krásu Božieho slova a nájdete návod pre skutočný plnohodnotný a zmysluplný každodenný život s Ježišom Kristom.

Pri tomto štúdiu Biblie budeme postupovať takzvanou „induktívnou“ metódou. Induktívna metóda štúdia Biblie je revolučný ale pritom jednoduchý spôsob štúdia Biblie, ktorý zmení váš život. Pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktorými pristupujeme k biblickému textu:

Prvým krokom je pozorovanie biblického textu. Otvárame text svätého Písma a snažíme sa ho čítať a objaviť v ňom poklady Božieho slova. Pri tomto prvom kroku ide o otvorenosť našich očí. Pri tomto kroku túžime aby Pán Boh otvoril naše oči, naše duchovné vnímanie a modlíme sa pritom spolu so žalmistom 119 žalmu, verš 18: „Pane otvor moje oči, aby som videl tie úžasné a predivné veci tvojho Slova“. Pri tomto kroku sa snažíme ísť pod povrch textu a tak si všímame detaily, ľudí, udalosti, historické pozadie, čas, slová a slovné spojenia, ktoré sú použité... Pýtame sa: „o čom tento text vlastne hovorí...“ Získavame tak všeobecný prehľad biblického textu.

Druhým krokom je interpretácia textu. Zápasíme tu o porozumenie biblického textu, rozmýšľame nad textom. Tu ide o otvorenosť našej mysle. Túžime po tom, aby nám Pán Ježiš, tak ako kedysi svojim učeníkom, otvoril „um duše“ a teda myseľ, aby rozumeli Písmam a výkladu písma Lk 24,45. Chceme porozumieť, čo tento text znamená? Ako tomuto textu rozumeli prvotní čitatelia, ľudia, ktorým boli tieto slová pôvodne adresované?

Tretím krokom je aplikácia textu do nášho života. Ide o otvorenosť nášho srdca. Boh chce, aby jeho Slovo bolo zasiate akoby do dobrej pôdy nášho srdca, aby sme ho žili a aby tak Božie slovo prinášalo v našom živote úžitok Lk 8,12.15. Z Písma, ktoré študujeme objavujeme určitý princíp a pýtame sa, ako ho môžeme aplikovať do svojho života. Chceme si osobne osvojiť lekciu pre náš život. V tomto spočíva skutočné požehnanie, lebo PJK povedal, že šťastní a požehnaní sú tí, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojom každodennom živote ho zachovávajú, uvádzajú do života Lk 11,28.

Tak vás opäť pozývam objavovať tie skryté poklady Božieho slova. Budeme spoločne študovať Druhý list apoštola Petra. Nachádza sa v Biblii v časti, ktorú nazývame Nová zmluva. Pre toto štúdium sme pre vás pripravili aj knihu, ktorá je vlastne pracovným zošitom, ktorý študenta prevedie týmto listom krok za krokom. Takže vezmite si svoju Bibliu, taktiež aj knihu induktívne štúdium 2 list Petra, tužku i farebné ceruzky a môžeme spolu začať. Ak túto študijnú knihu 2 list Petra ešte nemáte, môžete si ju objednať na našej adrese, ktorú vidíte na televíznej obrazovke:

  1. preceptslovakia.estranky.sk email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predtým, než sa pustíme do samotného študovania chcem pripomenúť, že akémukoľvek štúdiu Božieho slova, by mala predchádzať modlitba. Toto je Božia kniha a pravdy vo vnútri sú dané pôsobením Ducha Božieho. My vás budeme učiť metódu a povedieme procesom štúdia, ktorý vám pomôže porozumieť o čom je text 2 listu apoštola Petra. Ale je to predovšetkým práca Ducha Božieho vziať veci, ktoré patria Bohu a zjaviť nám. Začneme preto s modlitbou. Poprosíme Boha aby nám dal porozumenie jeho Slova...

Môžeme sa spolu modliť: Nebeský Otče, ďakujeme za tvoje sväté slovo, za to, že sa k nám ľuďom skláňaš vo svojej milosti a voláš nás k sebe. Prosíme, otvor náš vnútorný zrak, našu myseľ i naše srdce, aby sme mohli porozumieť tvojmu slovu a našli odvahu viery žiť v poslušnosti tvojho slova. Prosíme v mene a v zásluhách tvojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.

V dnešnej tretej lekcii znova pokračujeme v študovaní 2 listu apoštola Petra a dostávame sa k veršu, ktorý hovorí, že ak máme duchovne rásť, potrebujeme ku svojej viere pridávať určité duchovné kvality, ktoré túto vieru robia ucelenou, zrelou, dokázanou a v ktorých to cnostiach sa skutočná viera prejavuje. Peter tak hovorí, že rast viery sa deje určitými prostriedkami. Dovoľte mi ozrejmiť tento princíp života viery príkladom z nášho života. Všetci, ktorí majú auto asi vedia, že len to, že kúpime nové auto samé o sebe nestačí na to, aby nám auto slúžilo. Ak má byť funkčné, potrebujeme ku nemu, či do neho pridávať určité veci ako sú olej, benzín, STK, znalosť dopravných pravidiel. Podobný princíp platí aj v duchovnom živote. Ak máme byť použiteľní v živote viery, nestačí len to, že sme sa stali noví ľudia v Kristu Ježišovi. Potrebujeme k tomuto novému životu pridávať niektoré veci života viery, aby bol náš život viery funkčný a aby sme boli použiteľní v Božej práci. Od piateho verša prvej kapitoly začína Peter hovoriť o týchto duchovných kvalitách, ktoré potrebujeme k viere pridávať. Prečítame si tento verš: „A tak preto vynaložte na to všetku snahu a pridávajte ku svojej viere cnosť, ku cnosti známosť“. Dnes začneme prvou duchovnou kvalitou, ktorú tu Peter menuje ako „cnosť“.

Cnosť – pôvodne sa toto slovo používalo na označenie hrdinstva v boji. Tak nám toto slovo hovorí, že v aj my v našom boji viery potrebujeme mať takúto odvahu bojovať ako verní bojovníci JK; mať odvahu viery postaviť sa proti útokom nepriateľa satana i tohto sveta...

Cnosť je teda sila, ktorá nám umožňuje robiť odvážne, hrdinské činy, je to odvaha žiť správne, odvaha robiť to, čo je správne v Božích očiach. Biblia nám hovorí, že v čase Sudcov nik v Božom ľude nemal takúto odvahu robiť to, čo bolo správne v Božích očiach. Každý si robil to, čo bolo správne v jeho očiach Sd 21,25. Aj dnes ľudia hovoria, že morálka je osobná a subjektívna záležitosť a voľba ako žiť. Ale napriek tomu, každý človek v hĺbke svojho bytia vie, že existuje niečo také ako dobro a zlo. Cnosť je žiť v súlade s dobrom, žiť správne Fil 4,8.

Takže mravná či chrabrá cnosť je mravná sila a odvaha jednať v súlade s našimi hodnotami a vyznaním. Keď Jetro, Mojžišov svokor radil Mojžišovi v záležitosti výberu spolupracovníkov, radil mu, aby si vybral iba mužov „mravnej sily“ či mravnej odvahy 2M 18, 21. Nehovoril mu vyber si mužov, ktorí sa na prvom mieste vyznačujú úžasnou znalosťou Písma, všestranných schopností a zručností, ale mužov, ktorí predovšetkým majú odvahu viery žiť v súlade so svojou vierou...

Cnosť je mravné rozhodnutie, že chcem nasledovať Ježiša Krista v tom, že budem žiť podľa jeho mravných a etických noriem. Je to teda odvaha či smelosť života viery – oproti bojazlivosti 1J 4,18. V tomto svete sa neraz vystavujeme riziku potupy, výsmechu a prenasledovaniu, ak sa verejne v škole, v práci i všeobecne v každodennom praktickom živote priznáme k viere v JK; ak chceme žiť podľa jeho mravných noriem... Preto sme neraz premožený strachom, nemáme odvahu priznať sa k Ježišovi, k normám života, ktoré sú bláznovstvom tomuto svetu...Božie slovo však hovorí, že „Boh nám nedal Ducha bázne, ale Ducha moci – či odvahy...“ 2Tim 1,7.

Život mravne cnostný je taký na ktorý Boh ako na vzor môže ukázať aj nášmu nepriateľovi, ako v prípade Joba; je život, ktorým by sa Boh mohol pochváliť pred inými: či vidíš toho človeka, ako žije, že mu niet rovného v spravodlivosti, mravnosti a pobožnosti Jób 1,8

Cnosť tu teda znamená mravné predsavzatie, pevné odhodlanie pre niečo. Biblia nám hovorí, že toto je predovšetkým Božia vlastnosť. Veď on nás povolal a spasil vlastnou hrdinskou cnosťou 2P 1,3. Tak ako Peter hovorí, že Boh je svätý a preto aj my máme byť svätými 1P 1,15, tak aj teraz hovorí, že Boh je vo svojom charaktere bytosťou mravnej odvahy a pevného odhodlania, aj my potrebujeme odzrkadľovať túto jeho vlastnosť v našom charaktere a teda ku svojej viere pridať mravnú odvahu...

Predpokladom pre takýto život mravnej odvahy je láska k PJK. Ján hovorí, že „v láske nieto strachu“ 1J 4,18. Ak milujeme PJK, tak láska Kristova nás motivuje žiť odvážny život viery, odvážne ho vyznávať mravným životom i slovami... Druhým predpokladom je Duch svätý. Ak máme Ducha svätého, tak on je Duch moci a nie strachu 2Tim 1,7. Život v moci Ducha je kľúčom k životu odvahy. Čítame si, že Peter bol mocou Ducha svätého naplnený smelosťou a odvahou Sk 4,13.33.

Ako rásť v tejto cnosti? Po prvé si musíme uvedomiť, že táto vlastnosť nie je prirodzená človeku. Prirodzené nám je prispôsobiť sa, splynúť s davom, nevytŕčať z radu... Preto cnosť musíme rozvíjať. Potrebujeme sa mocou Ducha obnovovať vo svojom zmýšľaní aby sme sa neprispôsobovali tomuto svetu Rim 12,2; potrebujeme hľadať Božiu pomoc Žid 4,1416; vedenie Ducha Rim 8, 1214.

Mravnosť je niečo čomu verím, súbor hodnôt, ktoré vyznávam, ktoré predurčujú aj moje správanie. Božie slovo je základom morálky pre náš život viery. Božie normy a štandardy. Ono je to, čo nás chce vychovávať ku každému skutku dobrému 2Tim 3, 1617. Preto sa potrebujeme upevňovať v Božom slove, čítať ho, študovať a hlavne poslúchať ho J 14,15. Boh nám taktiež dal svoje živé slovo, svojho Syna Ježiša Krista ako vzor pre naše morálne jednanie. Je to o tom, či v našej generácii nájdeme odvahu viery nasledovať Ježiša Krista aj keď to bude znamenať ísť proti normám našej doby, proti prúdu tohto sveta.

V mravnej odvahe sa potrebujeme cvičiť. Ak nemáš odvahu povedať svedectvo, pridaj sa k nejakej misijnej skupinke v zbore, na misijnom tábore či pouličnej evanjelizácii, aby si mohol vidieť, ako to robia iní, potom sa postupne pridávaj k nim, až budeš mať odvahu to robiť sám... Začni v malých veciach života viery, lebo len vtedy, ak sme verní v malých veciach, podrastieme a nájdeme odvahu pre väčšie veci a budú nám zverené väčšie veci... Lk 16,1012. Začni žiť to, čo už poznáš, to, k čomu si už vo viere dospel... Až potom ti Boh dá viac svetla a odvahu pre ďalší krok viery Fil 3,16. Modli sa za smelosť a odvahu života viery. Aj Pavol potreboval takéto modlitby Ef 6,20.

Záver: Peter začína tieto slová „Pre tú príčinu“ Pre akú? Verše 34: pretože sme boli spasení, pretože nás Boh prijal za svoje deti máme záväzok voči nášmu Pánovi zasvätiť svoj život Bohu tak, že budeme žiť mravne cnostným životom... Peter nás pozíva nájsť v sebe odvahu viery žiť v súlade s tým, kto sme v Kristu Ježišovi. Nájdime odvahu viery byť soľou a svetlom v tomto svete Mt 5, 1316. Svietiť ako jasné svetlá na tmavom pozadí tohto sveta Fil 2,15. Boh dnes hľadá uprostred svojho ľudu hrdinov viery, ľudí mravnej odvahy a smelosti žiť ako neohrození hrdinovia viery, ľudí pevného odhodlania žiť v poslušnosti Slova za každú cenu. Ľudia sa budú diviť, ale budú poznať, že bývame a žijeme s Ježišom Sk 4,13.

Druhou duchovnou kvalitou, ktorú potrebujeme pridávať k našej viere je POZNANIE. Peter stále pripomína, že život viery nie je statický ale dynamický a že aj v našom poznávaní Boha a duchovných skutočností života viery potrebujeme rásť. Nemôžeme si povedať, že my sme už poznali a všetko vieme. Ešte sme nepoznali ako treba poznať 1Kor 13,12. Čítame si, že aj učeníci, ktorí chodili s Ježišom dlhý čas, neraz postrádali skutočné duchovné poznanie a porozumenie: nerozumeli, keď im rozprával o kráľovstve nebeskom; keď im rozprával o svojom Otcovi J 8,27; keď im rozprával o tom, že on je ten dobrý Pastier 10,6. Podobne to bolo aj s veriacimi, ktorým písal Jakub svoj list. Neraz sa im nedostávalo poznania a Božej múdrosti a preto im píše, „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha“ Jk 1,5a. O akom poznaní tu Peter hovorí? Ako Biblia rozumie slovu „poznať“ a „poznanie“?

  • Slovo, ktoré je v tomto texte použité hovorí o poznávaní vo vzťahu. Biblická známosť je niečo viac, ako len intelektuálne poznanie. Intelektuálne či rozumové poznanie samé o sebe nás robí pyšnými 1Kor 8,1. Tu spomínaná známosť je poznanie, ktoré máme len vo vzťahu s Bohom, v skúsenosti živej viery s naším Pánom. Boh nechce, aby sme mali známosť o ňom tak, že ho poznávame skrze osobný vzťah s ním skrze JK. Potrebujeme viac spoznávať moc jeho vzkrieseného života v nás... Fil 3,10. Ak teda máme rásť v poznaní, predovšetkým potrebujeme rásť v našom vzťahu s našim Pánom, potrebujeme prehlbovať náš vzťah s ním. Len tam totiž naša viera porastie a s ňou aj známosť Boha, jeho ciest, jeho vôle...

Potrebujeme viac poznávať Božie myšlienky, ktoré sú iné, než sú naše. Pán Boh hovorí: „Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko sú vyššie nebesia od zeme, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty, a moje myšlienky než vaše myšlienky” Iz 55,89. Človek ako taký nechápe myseľ Božiu, myseľ Ducha 1Kor 2,14. Ježiš, ako to najvlastnejšie Slovo Božie nám ale odhalil to pôvodné Božie myslenie, konanie, hodnotenie, ktoré je ale skryté pod svojim opakom, v paradoxe. Preto tam kde náš pohľad vidí len to, čo sa navonok javí ako skutočnosť, Boh vidí skutočnosti, ktoré sú za tým skryté a učí nás rozpoznávať hodnoty, ktoré vznikajú práve na pozadí skutočností, za ktoré nesiaha ľudský pohľad a myslenie človeka. Preto tam, kde my v našom poznaní vidíme iba malosť, uprostred malosti Boh vidí potenciál veľkosti; tam kde človek vidí iba prehru, Boh vidí možnosti víťazstva; tam, kde človek vidí iba zajatie a neslobodu, Boh nás učí vidieť slobodu, lebo platí, že „Len v tvojom zajatí, môj Pane voľný som...“; tam kde naša múdrosť vidí iba poníženie, uprostred poníženia Boh vidí cestu k povýšeniu; v slabosti príležitosť k jeho sile; v dávaní ako príležitosť k prijímaniu; v tom, čo sa navonok javí ako bláznovstvo v skutočnosti spočíva tajomstvo Božej múdrosti... Toto je Biblická známosť, v ktorej potrebujeme rásť. Ide pritom o známosť uvádzanú do praxe, keď Božiu múdrosť uvádzame do praktických záležitostí každodenného života ako sú práca, výchova detí, manželstvo, narábanie s časom, s financiami, vzťahy, hľadanie Božej vôle, služba, život ako taký...

Zdroj známosti a poznania prichádza od Boha. On je zdrojom múdrosti a poznania. Pr 2,6 hovorí: „Lebo Hospodin dáva múdrosť; z jeho úst pochádza známosť a rozumnosť“. K tomu Kol 2,3 hovorí, že v Kristu sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“. „...On sa nám stal múdrosťou od Boha...“ 1Kor 1,30. Avšak túto Božiu múdrosť potrebujeme čerpať zo zdrojov, ktoré nám Boh dal:

Božie slovo je prvým zdrojom duchovného poznania. Pán nás napomína: „Slovo Kristovo nech vo vás prebýva Bohato, vo všetkej múdrosti...“ Kol 3,16. Ako si viac a viac čítame a študujeme Božie slovo, počúvame zvestované Slovo, Duch nás viac a viac uvádza do každej pravdy Slova (J 16,13) a my rastieme v známosti Boha, jeho vlastností, skutkov, jeho vôle pre náš život...

V poznaní rastieme aj skrze modlitbu... Božie slovo hovorí, že ak sa niekomu z nás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha Jk 1,5a. Tam na modlitbe sa Bohu otvárame pre jeho pôsobenie; tam vyznávame, že sa neraz v našom poznaní a zmýšľaní pripodobujeme tomuto svetu Rim 12,2; tam vyznávame, že sa často vo svojom poznaní spoliehame na vlastný rozum a vlastnú múdrosť a nie na Božiu Pr 3,5; tam vyznávame, že často sme múdry vo svojich vlastných očiach a myslíme si, že mi už poznáme, my už vieme... Pr 3,7; tam potrebujeme vyznávať, že ešte sme nepoznali, ako treba poznať, a že Boh nás má neustále čomu vyučovať; tam prosíme o otvorenosť našej mysle i nášho srdca pre Božiu pravdu; tam sa mu vydávame ako hlina hrnčiarovi – vyznávame že aj v oblasti poznania chceme byť tvárni v Božích rukách; dávame mu právo rozbiť našu domnelú známosť a poznanie a chceme poznávať Božiu pravdu, rásť v poznaní viery Božím spôsobom... Tam prosíme, aby nás Boh vyučoval svojim cestám Ž 25,4; aby nás vyučoval jeho ustanoveniam, aby sme porástli v ich poznávaní Ž 119,12;

Stvorený svet je nám taktiež zdrojom poznávania Boha. Veď mesiac a obloha „zvestujú

  • sláve Božej“ Ž 19,2; Iz 40,26. Božie slovo nás v nejednom prípade odkazuje na stvorený svet, keď máme rásť v poznaní: volá nás učiť sa napríklad od mravca Pr 6,6.

V poznávaní Boha, jeho múdrosti, jeho vôle rastieme aj skrze spoločenstvo veriacich v Krista. Tým, že sa modlíme jedni za druhých keď potrebujeme porásť v poznaní a múdrosti Božej, v duchovnej rozumnosti Kol 1,9; tým, že sa plníme Božím slovom tak, že sa navzájom vyučujeme, napomíname, že si navzájom spievame piesne... Kol 3,16; tým, že hľadáme múdrosť a známosť Božích ciest a jeho slova u bratov a sestier... Veď Boh nás preto dal do spoločenstva, aby sme sa navzájom vzdelávali a spoločne tak rástli v poznávaní Pána 1Tes 5,11.

Skúšky života sú taktiež zdrojom poznávania nášho Pána. Jób vyznáva: kým v živote bolo všetko OK počul som o tebe iba povesť; po skúškach života vyznáva: až teraz ťa skutočne poznávam, až teraz ťa vidí moje oko Jób 42,5. Dovoľme Bohu, aby skúšky života využil na náš rast v známosti Boha, jeho ciest...

Ďakujem vám, že som mohol spolu s vami stráviť tento čas pri študovaní Biblie. Verím, že odkaz týchto Petrových slov bude na požehnanie vášho života. Modlím sa, aby Božie slovo zostávalo vo vašich životoch a bolo vám návodom pre každodenný život viery s našim Pánom Ježišom a pomocou k hlbšiemu poznávaniu nášho Pána a Spasiteľa JK. Nech vás Boh žehná! Dovidenia do nasledujúceho vysielania!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345