Úvod - Aktuality

Výklad Knihy KAZATEĽ s teológom ThDr. Darkom Kraljikom

OTÁZKY A ODPOVEDE – s teológom Dr. Darkom Kraljikom

Kniha Kazateľ patrí do biblickej múdroslovnej literatúry a už toto pomenova­nie „múdroslovná literatúra“ hovorí, že v tejto knihe je zjavená nevšedná božia múdrosť do všedných dní nášho života.

Biblický autor knihy Kazateľ sa snaží zodpovedať na prastarú otázku ľudstva: „Aký je zmysel a cieľ ľudského života?“ Vydáva svedectvo o tom, že aj on bol hľadačom zmyslu života, že ho hľadal na rôznych miestach, rôznym spôsobom a na rôznych úrovniach. Rozmýšľal o živote člo­veka a o rô­znych paradoxoch ľudského života aby nakoniec dospel k úžasnému záveru: Bez Boha, bez jeho plánov a zámerov niet zmysel života pre človeka. A práve v tomto je nadčasový význam tejto biblickej knihy.

Zamyslenia vysielame každý deň v čase o 3:35 ráno a reprízu o 15:35 poobede.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345