Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. november - Pevne uchop svoju nádej

A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridŕžať ponúkanej nádeje. (Židom 6:17-18)

 Prečo nás pisateľ listu Židom povzbudzuje, aby sme sa pevne držali svojej nádeje? Ak je konečná radosť našej nádeje získaná a nezmeniteľne zabezpečená Ježišovou krvou, prečo nám Boh hovorí, aby sme ju pevne uchopili?

Odpoveď je táto:

  • To, čo nám Kristus kúpil svojou smrťou, nebola sloboda od nutnosti uchopiť nádej pevne, bola to uschopňujúca moc, uchopiť ju pevne.
  • To, čo kúpil, nebolo anulovanie našej vôle, aby sme ju nemuseli uchopiť pevne, bola to zmocňujúca premena našej vôle, aby sme ju chceli uchopiť pevne.
  • To, čo kúpil, nebolo zrušenie prikázania uchopiť ju pevne, bolo to naplnenie prikázania uchopiť ju pevne.
  • To, čo kúpil, nebolo koncom nabádania, bolo to víťazstvo nabádania.

Zomrel, aby si urobil presne to, čo urobil Pavel v liste Filipským 3:12: „Nie že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš.“ Nie je to hlúposť, ale je to evanjelium, povedať hriešnikovi, aby vykonal to, k čomu ho Kristus môže zmocniť, konkrétne, aby vložil svoju nádej do Boha.

Z celého srdca ťa teda nabádam: Načiahni sa a uchop to, k čomu ťa  zmocňuje Kristus. Uchop to z celej sily, z Jeho sily. Uchop Jeho krvou vykúpený dar tvojej poslušnosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345