Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. november - Význam utrpenia

A Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. (Židom 11:26)

 Utrpenie si nevolíme len preto, že je nám dané, ale preto, že Ten, ktorý nám ho dal, to opisuje ako cestu k večnej radosti.  Nabáda nás k poslušnosti k utrpenia nie kvôli tomu, aby sme dokázali silu našej oddanosti k povinnostiam, ukázali naše morálneho odhodlania alebo preukázali koľko bolesti dokážeme zniesť, ale skôr pre to, aby sme skrze detinskú vieru ukázali, aké nekonečne vzácne sú Jeho nadovšetko uspokojujúce zasľúbenia – nadovšetko uspokojujúca veľkosť a nádhera Jeho slávy, ktorá ich všetky naplňuje.

Mojžiš si „radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu...Lebo mal pred očami odmenu.“ (Židom 11:25-26). Teda jeho poslušnosť vyvýšila odmenu – všetko, čím je pre neho Boh v Kristovi – nie jeho odhodlanie trpieť.

Toto je podstatou kresťanského pôžitkárstva (hedonizmu). Pri hľadaní radosti počas utrpenia velebíme nadovšetko uspokojujúcu hodnotu Zdroja našej radosti. Boh samotný žiari ako svetlo na konci tunela bolesti.

Ak nevyjadrujeme, že On je cieľom a základom našej radosti v utrpení, potom sa stratí samotný zmysel nášho utrpenia. Jeho zmyslom je toto: Boh je pre nás ziskom. Boh samotný je ziskom. Toto je zmyslom nášho utrpenia.

Hlavným cieľom človeka je osláviť Boha. V utrpení to platí viac, ako kdekoľvek inde, že Boh je v nás najviac oslávený, keď sme v Ňom najviac uspokojení.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345