Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. november - Kristove utrpenia v nás

Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev. (Kolos.1:24)

 Kristus ponúkol svetu obeť lásky a zomrel za hriešnikov. Ide  o dokonalú obeť. V plnosti zaplatil za všetky hriechy celého svojho ľudu. K tomuto daru nemôžeme nič pridať, aby sme ho vylepšili. Chýba iba jedno: osobné zjavenie Krista všetkým národom sveta.

Božou odpoveďou na tento nedostatok je volanie ľudí, ktorí patria Kristovi (ľudí ako napr. Pavel), aby predstavili Kristove utrpenia tomuto svetu. Ak to robíme, dopĺňame, „čo chýba Kristovým utrpeniam“. Dokončujeme to, na čo boli určené, konkrétne predstaviť ich ľuďom, ktorí si neuvedomujú svoju nekonečnú hodnotu.

Avšak tou najúžasnejšou vecou v liste Kolosenským 1:24 je to, ako Pavel dopĺňa, čo chýba na Kristových súženiach. Hovorí, že sú to jeho vlastné utrpenia, ktoré dopĺňajú Kristove súženia. To znamená, že Pavel preukazuje Kristove utrpenia tým, že trpí pre tých, ktorých sa snaží získať pre Krista. V jeho utrpeniach, vidia Kristove utrpenia.            

Z toho vyplýva ohromujúci výsledok:

Božím úmyslom je, aby Kristove utrpenia boli tomuto svetu viditeľné v utrpeniach jeho ľudu. Boh naozaj chce, aby Kristovo telo, cirkev, zakúsilo niečo z jeho utrpenia, aby ľudia, keď im budeme ohlasovať kríž ako cestu k životu, videli na nás znaky kríža a cítili z nás lásku kríža.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345