Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. január - O malú chvíľu

Môže sa stať, že niekedy uprostred trápenia a  stresov každodenného života môžeme zvolať: „Ako dlho ešte, Pane? Nevidím  za obzor bolestí dnešného dňa. Čo prinesie zajtrajšok? Budeš  tu aj  pri mojom zajtrajšom trápení? “

Táto otázka je veľmi naliehavá, pretože Ježiš povedal: „Kto vytrvá až do konca, bude spasený.“ (Marek 13:13) Chvejeme sa pri myšlienke, či nie sme medzi  tými, „ ... ktorí ustupujú k záhube, a či sme  ľudia viery k zachovaniu duše.“ (Hebrejom 10:39) Nehráme zábavnú hru. Utrpenie je veľkou hrozbou pre zachovanie viery v budúcu Božiu milosť.

Preto je úžasné počuť, ako Peter ubezpečuje  utrápených a  unavených kresťanov: “ Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ.“ (1. Petra 5:10). Ubezpečuje , že Boh nebude ďalej  otáľať, ak dokážeme vydržať dovtedy, až kým  nás utrpenie dostatočne  zdokonalí  a tak  nás navždy  postaví na pevný základ potom, čo sme sa  tak dlho potácali na neistom základe. Toto  ubezpečenie pochádza od Boha, darcu  „všetkej milosti“.

Boh nie je Bohom „akejsi  milosti“ – nejakej „čiastočnej milosti“ . On je „Bohom všetkej milosti“ - vrátane nekonečných, nevyčerpateľných zásob budúcej milosti,  pre ktoré musíme vydržať až do konca.

Viera v budúcu milosť, posilnená  vedomím  predchádzajúcej milosti, je kľúčom k vytrvaniu na úzkej a kamenistej  ceste, ktorá vedie k večnému životu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345