Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. august - Vyvrcholenie evanjelia

Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom po tom, keď sme boli zmierení. A nielen to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. (Rim.5:9-11)

Od čoho potrebujeme byť zachránení? Verš 9 to hovorí jasne: od Božieho hnevu. "Keďže sme  teraz ospravedlnení jeho krvou, tým skôr budeme skrze neho zachránení pred Božím hnevom." (Rim.5:9) Ale je to tá najvyššia, najlepšia, najplnšia a najuspokojivejšia cena evanjelia?

Nie. 10. verš hovorí: "Tým skôr budeme zachránení  jeho životom, keď sme boli zmierení." Potom to verš 11 dotiahne  ku konečnému cieľu evanjelia: „...a nielen to, ale aj Bohom sa chválime ...“

Toto je konečné a najvyššie dobro zvesti evanjelia. Po tomto už nie je žiadne ďalšie "tým skôr". Je tu len Pavlovo konštatovanie, ako sme sa k tomu bodu dostali: "skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie". Vyvrcholením evanjelia je "radujeme sa v Bohu". Najvyšším, najplnším, najhlbším a najsladším dobrom evanjelia je sám Boh, z ktorého sa teší jeho vykúpený ľud.

Boh v Kristovi bol cenou (Rim.5:6 - 8) a Boh v Kristovi sa stal odmenou (Rim.5:11).

Evanjelium je dobrá správa o tom, že Boh pre nás kúpil v Kristovi večnú radosť v Bohu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345