Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. júl - Jeho načasovanie je dokonalé

S dôverou sa teda priblížme k trónu milosti, aby sme našli milosť pre pomoc vtedy, keď to bude potrebné. (Žid.4:16- preklad autora)

Viem, že tento vzácny verš sa zvyčajne prekladá takto: „Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť pre pomoc v čase núdze. Znenie tohto verša má poukázať na to, že Boh príde práve vtedy, keď to bude potrebné. Doslovné znenie sa snaží poukázať na to, ako rýchlo je pomoc poskytnutá. Pomoc bude poskytnutá v budúcnosti - o chvíľu, o mesiac, o rok alebo o desať rokov. Dovtedy sa môžeme trápiť nad svojou nedostatočnosťou. Vtedy sa musíme utiekať k modlitbe.

Modlitba je forma viery, ktorá nás dnes spája s milosťou, ktorá nás pripravuje pre zajtrajšiu službu. Na načasovaní milosti naozaj záleží. Čo ak milosť príde príliš skoro alebo príliš neskoro? Tradičný preklad tohto  verša v Židom 4:16 v tejto súvislosti nevyjadruje veľmi presne toto zasľúbenie. Potrebujeme doslovnejší preklad, aby sme tomu porozumeli. Zasľúbenie nespočíva len v tom, že nájdeme milosť " pre pomoc v čase núdze", ale v tom, že milosť je Bohom správne načasovaná-  vtedy, keď to bude potrebné.

Ide o to, že modlitba je spôsob, ako nájsť budúcu milosť pre správne načasovanú pomoc. Táto Božia milosť prichádza z "trónu milosti" vždy včas. Slovné spojenie "trón milosti" znamená, že budúca milosť prichádza od Kráľa vesmíru, ktorý svojou autoritou určuje časy (Skut.1:7).

Jeho načasovanie je dokonalé, naše však nie: " Veď tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul." (Žalm 90:4). Vo všeobecnom meradle Boh určuje časy, v ktorých národy vznikajú a padajú (Skut. 17:26). Na osobnej úrovni: "Moje časy sú v [jeho] rukách" (Žalm 31:15).

Keď sa zamýšľame nad časom budúcej milosti, musíme myslieť na "trón milosti". Nič nemôže brániť Božiemu plánu udeliť milosť vtedy, keď to bude pre nás najlepšie. Budúca milosť je vždy dobre načasovaná.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345