Úvod - Aktuality

Čítanie z knihy JEŽIŠOVE LISTY

Čítanie z knihy JEŽIŠOVE LISTY

JAROSLAV BÁN - Listy Pána Ježiša siedmim zborom v Malej Ázii.                                                                         V rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám ponúkame ďalší cyklus jeho úvah.

Sú to listy Pána Ježiša siedmim zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos.

Listov je sedem. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň tri odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, piatim z Vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení.

Zamyslenia vysielame každý deň o 16:05 hod. a opakujeme s niekoľkými reprízami v rovnakom čase.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345