Úvod - Aktuality

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie: 4 - Girolamo Savonarola (1452–1498)

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie: 4 - Girolamo Savonarola (1452–1498)

Zvestovateľ revolúcie z Florencie

Okolo Lutherovho pomníka vo Wormse v Nemecku sedia štyria zvestovatelia protestantskej revolúcie - Ján Hus, John Wycliffe, Peter Waldo a Girolamo Savonarola.

Každý z nich bol osobnosťou odlišnej povahy, ale každý z nich svojím spôsobom významne ovplyvnil Lutherove reformy. Luther sa dostal do prvého kontaktu s osobnosťou Savonarolu zvláštnym spôsobom. Na ceste do Wormsu v r. 1521, po tom, čo spálil pápežskú bulu, za čo bol exkomunikovaný a bezprostredne mu hrozila smrť, niesol na sebe oblečenie Dominikánskeho mnícha.

Keď si uvedomil, že môže zomrieť, možno začal porovnávať svoj život s príbehom Savonarolu, ktorý rovnako odsudzoval bohatstvo a predaj odpustkov katolíckej cirkvi. Savonarolov konflikt s pápežskou mocou skončil jeho exkomunikáciou a upálením. Luther bol rovnako exkomunikovaný za kritiku pápežského zneužívania moci. Hoci Luther unikol trestu smrti, príbeh Savonarolu v ňom zarezonoval. Dva roky po tom, ako sa ukrýval na hrade Wartburg uverejnil Savonarolove Meditácie na Žalm 51 a 31. Vyzdvihol ho ako "Božieho muža z Florencie".

Prorok ľudu.

Narodil sa do bohatej rodiny v meste Ferrara v Taliansku r. 1452. Ako urastený mladý muž mal záľubu v štúdiách. Rodičia chceli mať z neho lekára, ale ako 23 ročný sa znenazdania rozhodol vstúpiť do Dominikánskeho rádu po tom, čo sa sklamal v prázdnote Talianskeho svetského života. Ako mladý mních sa hlboko ponoril do spisov Tomáša Akvinského a Písma. Čoskoro sa v ňom prejavili výnimočné schopnosti a dokázal sa naučiť naspamäť takmer celú Bibliu.

Keď Savonarola prišiel do Florencie r. 1490, hoci bol už známy svojou výnimočnosťou, boli to jeho kázania, ktoré mu umožnili dostať sa rýchlo do centra reforiem a politického diania. Často kázal jednoduchým jazykom v silných obrazoch príbehy z Biblie veľkému zástupu poslucháčov. Mocne oznamoval Kristovu spasiteľnú milosť a zároveň kritizoval nemorálnosti politických a cirkevných vodcov.

Oslovujúce kázania spolu s jeho kritickými postojmi k politického dianiu zvýraznili jeho vplyv na dianie vo Florencii. Pokúsil sa vo Florencii nastoliť Kristovu republiku, teokratický štát, podobne ako neskôr Kalvín v Ženeve, v ktorom by neboli neresti, pýcha, prepych a ľudské neprávosti. Hovoril prorockým hlasom o blížiacom sa poslednom Božom súde, zvlášť, keď sa blížil rok 1500. Vyzýval mladých ľudí, aby ničili nástroje pokušenia, ako karnevalové masky, hranie kariet, drahé a okázalé oblečenia.

Exkomunikovaný

Savonarola začal vo svojich kázňach kritizovať aj pápeža a významných a bohatých Floreťanov. Nakoniec pápež na neho uvalil kliatbu a bol exkomunikovaný. Následne bol uväznený a postavený pred inkvizičný súd. Bol mučený, lámaný v kolese, aby sa priznal ku kacírstu a k falošným chiliastickým proroctvám. Savonarola však nezaprel svoje presvedčenie a 23.mája 1498 bol upálený a jeho popol hodený do rieky Ardo.

Hoci Savonarolova reforma jedného človeka namala vo Florencii dlhé pokračovanie, jeho zápal pre kázanie Biblických právd a túžba po reformách v cirkvi poukázali na stav, v akom sa cirkev nachádza. Zapálil iskru, ktorá na chvíľu zažiarila v temnej noci. Táto iskra sa stala tým, pomocou ktorej Luther o dve desaťročia neskôr zapálil oheň reformácie, ktorý už nemohol byť uhasený.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345