Úvod - Aktuality

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie: 3 - John Wycliffe (1330–1384)

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie: 3 - John Wycliffe (1330–1384)

Ranná hviezda reformácie.

Wycliffe je nazývaný “Rannou hviezdou reformácie”.

Ranná hviezda je v skutočnosti planéta Venuša, ktorú je najlepšie vidno na obzore ráno pri východe Slnka, keď na horizonte je ešte tma. Venuša je taká jasná, že sa nedá prehliadnuť.

Horizont 14. storočia bol zahalený duchovnou temnotou. Wycliffe sa narodil r. 1330 a zomrel r. 1384, takmer 100 rokov predtým, ako sa narodil Luther. Od svojich 14 rokov navštevoval univerzitu v Oxforde, kde Thomas Bradwardine (známy ako Doktor Hĺbavý) vyučoval teológiu a William z Ockhamu (známy ako Ockhamova žiletka) vyučoval filozofiu. Netrvalo dlho a Wycliffe si získal úctu pre svoju učenosť a mravnú bezúhonnosť a dostal miesto prednášať na univerzite filozofiu. Viac ako filozofia ho však začala zaujímať teológia a štúdium Biblie. Pri jej dôkladnom skúmaní si začal uvedomovať, ako ďaleko sa cirkev vzdialila od toho, čo učí Biblia.

Definovanie východiskových bodov reformácie

Wycliffe napísal niekoľko pozoruhodných diel ako kritiku stavu, v ktorom sa cirkev nachádzala. V dielach s názvom De dominio divino (1373–1374) a De civili dominio (1370–1375), Viklef horlil proti pápežskému zdaňovaniu a získavaniu cirkevných výhod. Ak mníšske rády prijali zásadu chudoby, vlastnia všetko svoje obrovské bohatstvo neprávom. Cirkev sa má vrátiť do chudoby apoštolských čias, pretože jej veľký majetok škodí. V svetských veciach kráľova moc nie je podriadená moci pápeža a svetská moc má právo odobrať cirkvi jej majetky.

V traktáte De civili dominio Wycliffe napísal, že ten, kto žije v hriechu nemá právo spravodlivo užívať majetky. Iba človek , ktorý je pod Božou milosťou a spravodlivý, je oprávnený vykonávať vládu v štáte aj cirkvi.

V traktáte De veritate sacre Scripture (1378) zdôrazňuje, že jedine Písmo sväté je neomylný prameň Kristovho učenia, a iba podľa nej má cirkev aj pápež usmerňovať svoje rozhodnutia, koncily a tradície.

V traktáte De ecclesia (1378) píše, že cirkev nepredstavujú pápež a duchovenstvo, ale tvorí ju vyvolený Boží ľud, ktorého hlavou je Kristus. Ak pápež a duchovenstvo svojím životom ukazujú, že nepatria k vyvoleným Božím, nemôžu duchovne viesť cirkev, ale sú satanovými služobníkmi. Wycliffe tu odmieta aj odpustky a argumentuje, že odpúšťať hriechy môže iba Boh a nie kňazi.

V traktáte De potestate papae (asi 1379) odmieta božský pôvod pápežstva. Pápež, ktorý nie je opravdivým nasledovníkom Krista, je Antikrist.

V traktáte De eucharistia (asi 1379) vyslovil Wycliffe pochybnosti o dogme transsubstanciácii (prepodstatnení-premene), tj. o učení, že pri omšovej obeti dochádza k premene chleba a vína na skutočné telo a krv Ježiša Krista, a to takým spôsobom, že pri premene zostávajú vnímateľné vlastnosti chleba a vína (farba, chuť, vôňa), ale ich podstata je nahradená podstatou Kristovho tela a krvi. Wycliffe vystúpil proti tomuto stotožneniu chleba (hostie) s Kristovým telom. Chcel sa vrátiť k duchovnejšiemu chápaniu eucharistie - Večere Pánovej, k takému, ako bola chápaná v prvotnej cirkvi za apoštolských čias. Desila ho predstava, že kňaz "vyrába Božie telo", alebo že veriaci môžu hrýzť Kristovo telo doslova svojimi zubami. Wycliffe veril, že chlieb a víno zostanú aj po prednesení obradných slov zachované a Kristus je vo Večeri Pánovej prítomný iba duchovne, obradne, ako duša v tele.

Tieto diela sa stali nosným pilierom pre neskoršiu reformáciu a zásadným spôsobom ovplyvnili aj Jána Husa. Hus sa vďaka traktátom Wycliffa stal druhou rannou hviezdou reformácie.

Reformácia začala Wykliffovým prekladom Biblie

Wycliff žiadal, aby Biblia bola preložená do angličtiny. Podľa zákona katolíckej cirkvi však preklad Biblie do ľudovej reči bolo kacírstvo, ktoré sa mohlo trestať až smrťou. Je takmer nepochopiteľné, prečo cirkev nechcela Božie Slovo sprístupniť bežnému ľudu - iba ak preto, že chcela nad nimi vládnuť tým, že ich bude držať v temnote poznania. Wycliffe bol presvedčený o tom, že Božie Slovo má väčšiu moc ako je moc pápeža. Podujal sa preto, že dá urobiť preklad Biblie, aby Božie Slovo bolo prístupné pre každého. Keďže vtedy ešte neexistovala kníhtlač, Biblie boli namáhavo prepisované ručne. I napriek tomu bolo prepísaných niekoľko sto Biblií, ktoré Wycliffe rozposlal svojim kazateľom, aby tak Božie slovo mohlo byť čítané a kázané po celom Anglicku. Wycliffových nasledovníkov začali nazývať Lorrardi a stali sa zárodkom reformácie nielen v Anglicku, ale po celej Európe.

Toto úsilie preložiť, prepisovať a hlásať zvesť Biblie v angličtine bolo motivované jednoduchým motívom. Wycliffe to vyjadril nasledovne: "Bibliu musí mať možnosť čítať a študovať každý v takom jazyku, akému rozumie najlepšie." Ku koncu svojho života Wycliffe upadol do nemilosti cirkvi a pápeža. Nebojácne však vyhlasoval:” Som odhodlaný brániť svoje presvedčenie až po smrť.” Zostal presvedčený o autorite Písma, venoval mu celý svoj život sa usiloval o to, aby každý kresťan mal možnosť študovať Bibliu. John Wycliff umrel 30. Decembra 1384.

"Kacír" a Hrdina

V roku 1415, viac, ako 30 rokov po smrti koncil v Kostnici, ten ktorý odsúdil na smrť Jána Husa, prehlásil Wycliffa za kacíra. Exhumovali jeho kosti, spálili ich a popol bol vysypaný do rieky Swift.

Ale Wycliffove myšlienky reformácie neboli spálené v plameňoch, ani umlčané prehláseniami koncilov. Táto ranná hviezda reformácie naďalej žiarila na temnej oblohe a hlásila skorý príchod svitania.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345