Úvod - Aktuality

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie: 2. Jan Hus

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie: 3. Jan Hus

17. decembra 1999 vydal pápež Ján Pavol II. slávnostný dekrét s ospravedlnením vyjadrujúcim "hlbokú ľútosť nad krutou smrťou" Jána Husa.

Vyjadrenie hlbokej ľútosti bolo to najviac, čo katolícka cirkev mohla ponúknuť ako ospravedlnenie za smrť tohto velikána reformačných dejín.

Spečatené krvou

Po prísľube bezpečnosti zo strany cirkvi zúčastnil sa Ján Hus koncilu v Kostnici. Hneď na to bol však uväznený a šesť mesiacov týraný. V zinscenovanom procese mu nariadili odvolať svoje učenie - čo odmietol. V júli 1415 bol nahý, ozdobený hanlivou kapucňou s pomaľovanými diablami označený ako "arcikacír". Potom ho viedli po horiacej hromade jeho kníh ku hranici , kde ho priviazali o kôl. Ako odpoveď na to, že bol pripútaný ako pes, povedal: "Môj Pán Ježiš Kristus bol pripútaný ťažšími reťazami ako ja, tak prečo by som sa mal hanbiť za moje?" Povedali mu ešte raz, aby odvolal svoje učenie, ale odmietol a vyhlásil: "To, čo som učil svojimi ústami, teraz spečatím svojou krvou." A to aj urobil.

Po jeho smrti sa po celých Čechách rozhorel oheň hnevu a nespokojnosti voči rímskej cirkvi ako vyjadrenie protestu za kruté umučenie kazateľa, proroka, proto-reformátora a mučeníka. Vypukla dvadsať rokov trvajúca husitská revolúcia.

Wycliffov buldog

Ján Hus sa narodil okolo roku 1369 v Husinci na Morave. Navštevoval latinskú školu v Prachaticiach. Približne od roku 1390 študoval v Prahe na Karolovej univerzite. V roku 1393 získal titul bakalára a v roku 1396 mu bol udelený titul magister slobodných umení. Od roku 1398 študoval teológiu, roku 1400 bol vysvätený za kňaza. Roku 1401 pôsobil ako dekan artistickej fakulty a od roku 1402 do roku 1403 bol zvolený rektorom univerzity. Súčasne so svojím rektorátom zastával funkciu kazateľa v Betlehemskej kaplnke v Prahe, kde vykonával bohoslužby výlučne v českom jazyku, zrozumiteľnom prostému ľudu.

Hus žil v čase hlbokej nemorálnosti katolíckej cirkvi. Vo svojich kázňach vystupoval proti nekontrolovateľnej neprávosti duchovenstva, kým mu nezakázali kázať. Ako Hus čítal Písmo a sledoval, ako pápeži zneužívajú svoju právomoc, dospel k záveru, že pápežská autorita nie je najvyššia. Keď začal čítať cirkvou odsúdené diela Johna Wycliffa, Wycliff našiel v Husovi verného žiaka. Hus bránil jeho diela s takou húževnatosťou, že jeden historik nazval Husa "Wycliffov buldog." Ostro argumentoval proti odpustkom, obhajoval vysluhovanie Večere Pánovej obojakým spôsobom- chliebom a vínom a naliehal, aby kázania boli v jazyku prostého ľudu, aby im každý rozumel, nie v latinčine. Kvôli jeho oddanosti myšlienkam a učeniu Wycliffa ho cirkev exkomunikovala a napokon zaživa upálila.

Husi nie sú tiché

Po tom, ako bol Hus odsúdený na smrť, vyhlásil: "Môžete ma upražiť ako hus, ale za sto rokov sa objaví labuť, ktorej spev nebudete môcť umlčať!" Presne o 102 rokov neskôr, nenápadný mních pribil deväťdesiatpäť téz na dvere Wittenbergského kostola, ktoré už nikto nedokázal umlčať.

Hus, keď videl rozpor medzi učením katolíckej cirkvi a Písmom, snažil sa ju reformovať. A bol odsúdený ako kacír. Počas Lipskej debaty bol Luther znevažujúcim spôsobom odsúdený ako "husitský" kacír. V tom momente tento titul odmietol, ale po oboznámení sa s myšlienkami Jána Husa sa k jeho odkazu začal hlásiť. Luther sa stal Husovou labuťou a dodnes býva znázorňovaný na kresbách ako labuť. Ján Hus ako jeden z výrazných predchodcov reformácie sa stal martýrom. Martin Luther ako labuť však dodnes nebol umlčaný.

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345