Úvod - Aktuality

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie: 1. Peter Waldés

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie: 1. Peter Waldés

Viac ako tristo rokov pred narodením Martina Luthera sa v meste Lyon v juhovýchodnom Francúzsku náhle objavil nevýrazný reformátor.

Jeho protesty proti doktrínam a praktikám rímsko-katolíckej cirkvi vyvolávali silné otrasy, ktoré predpovedali nadchádzajúce duchovné zemetrasenie nazvané Reformácia. A hnutie, ktoré začal, pretrvalo a pripojilo sa k veľkej Reformácii. Pôvodca týchto otrasov je známy pod menom Peter Waldés.

Veľa podrobností o Waldésovi nie sú známe, vrátane jeho mena. Nevieme, či jeho skutočné krstné meno bolo Peter, pretože sa v žiadnom dokumente neobjavuje ani 150 rokov po jeho smrti. Jeho priezvisko bolo pravdepodobne niečo ako Valdès alebo Vaudès. Valdo (Waldo) bola talianska verzia jeho priezviska. Nevieme ani rok narodenia Petra, ani presný rok, v ktorom zomrel - historici sa nezhodujú v tom, či zomrel medzi rokmi 1205 a 1207 alebo medzi rokmi 1215 a 1218.   Ale poznáme pár dôležitých skutočností , ktoré vďaka nemu oznamovali prichádzajúce zemetrasenie v Cirkvi.

Bohatý a vážený mešťan robí pokánie.

V roku 1170 bol Peter veľmi známym obchodníkom v meste Lyon. Mal manželku, dve dcéry a veľa majetku. Ale niečo sa stalo - niektorí tvrdia, že bol svedkom náhlej smrti priateľa počas večere, iní hovoria, že počul duchovnú pieseň od cestujúceho trubadúra - a Peter sa hlboko znepokojil nad duchovným stavom svojej duše a zúfalo sa snažil dozvedieť, ako by mohol byť spasený.

Prvá vec, ktorú vedel, že musí urobiť, je prečítať Bibliu a dozvedieť sa pravdy, ktoré Boh do nej dal zaznamenať. Ale keďže existovala iba v latinskej Vulgate a jeho latinčina bola biedna, najal si dvoch vzdelaných učiteľov, aby ju za slušné peniaze preložili do ľudovej reči, miestneho galského nárečia, aby ju mohol študovať.

Potom hľadal duchovnú radu od kňaza, ktorý mu ukázal na príbeh bohatého mládenca v evanjeliách a citoval mu Ježiša: "Jedna vec, ktorá ti chýba- predaj všetko, čo máš, rozdeľ chudobným, a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma "(Lukáš 18:22). Ježišove slová prebodli Waldésovo srdce. Rovnako ako bohatý mládenec, Waldés si náhle uvedomil, že slúži mamonu, nie Bohu. Ale na rozdiel od bohatého mládenca, ktorý smutný odišiel od Ježiša, Waldés sa pokoril a urobil presne to, čo povedal Ježiš: rozdal všetko, čo mal chudobným (po tom, čo primeranú časť majetku dal pre svoju ženu a dcéry). Odvtedy sa rozhodol žiť v úplnej závislosti na Bohu a jeho daroch.

Zrodenie hnutia.

Waldés okamžite začal kázať zo svojej biblie v uliciach Lyonu, najmä medzi chudobnými. Mnohí z nich sa obrátili a od roku 1175 sa značná skupina mužov a žien stala Waldésovými učeníkmi. Aj oni odovzdali svoje majetky a kázali (ženy aj muži). Ľudia ich začali nazývať "Chudobní z Lyonu". Neskôr, keď sa skupina rozrástla do hnutia a rozšírila sa po celom Francúzsku a iných častiach Európy, stali sa známi ako "Valdenskí".

Čím viac Waldés študoval Písmo, tým viac ho znepokojovali niektoré doktríny, praktiky a nariadenia katolíckej cirkvi - nehovoriac o bohatstve, ktoré cirkev vlastnila. A odvážne začal hovoriť proti týmto veciam. Keďže Cirkev oficiálne zakázala kázanie laikov, Waldésovi a jeho nasledovníkom zakázali verejne vystupovať.

Lyonský arcibiskup bol mimoriadne znepokojený týmto nevzdelaným, samozvaným reformným hnutím a začal na Waldésa útočiť. Ale v roku 1179 sa Waldés priamo obrátil na pápeža Alexandra III a dostal jeho súhlas k verejnému kázaniu. Avšak o päť rokov neskôr nový pápež Lucius III. exkomunikoval Waldésa a jeho nasledovníkov.

Peter Waldés nikdy nemal v úmysle opustiť cirkev a držal sa mnohých tradičných katolíckych doktrín. Ale po exkomunikácii a po Waldésovej smrti sa presvedčenie a hnutie Valdenských rozšírilo a upevnilo. Nakoniec Valdenskí začali odmietať všetky nároky na cirkevné autority okrem Písma, odmietli všetkých prostredníkov medzi Bohom a človekom, okrem Ježiša, odmietli všetky sviatosti okrem tých, ktoré sú uvedené v Biblii (tj. Krst a Večera Pánova) a rad ďalších katolíckych doktrín.

  • Odmietli všetky nároky na autoritu okrem Písma.
  • Odmietli všetkých sprostredkovateľov medzi Bohom a človekom, s výnimkou človeka Krista Ježiša (hoci Mária bola istý čas ešte uctievaná).
  • Odmietli doktrínu, že len kňaz môže spovedať a tvrdili, že všetci veriaci sú kvalifikovaní
  • Odmietli očistec a tým zamietli odpustky a modlitby za mŕtvych
  • Verili, že jedinými sviatosťami, ktoré boli schválené v Písme, boli krst a Večera Pánova
  • Odmietli dôraz Cirkvi na rôzne sviatky a pôsty
  • Odmietli kňazský a kláštorný kastový systém
  • Odmietli uctievanie relikvií, púte a používanie svätenej vody
  • Odmietli tvrdenie pápeža o jeho najvyššej autorite nad pozemskými vládcami
  • Odmietli apoštolskú postupnosť pápeža

Predreformácia sa spája do reformácie

Napriek exkomunikácii a Waldésovej smrti, hnutie Valdenských rástlo. Rozšírilo sa na severné Taliansko a regióny Španielska, Rakúska, Nemecka, Maďarska a Poľska. Ale rímskokatolícke prenasledovanie hnutia pokračovalo a naberalo na intenzite až do 15. storočia, čo spôsobilo, že hnutie bolo zdecimované a zostali z neho iba malé skupiny rozptýlené v Alpských dolinách Francúzska a Talianska. Keď sa však v 16. storočí rozhorel oheň reformácie, väčšina Valdenských sa pripojili k reformačnému hnutiu.

Peter Waldés bol proto-protestant, hoci sám o tom ani nevedel. Bol to obyčajný z obchodníka obrátený prorok, ktorý jednoducho z celého srdca veril Božiemu Slovu a dokazoval to celým svojím životom. Tým, že zobral Božie slovo vážne a dôsledne, obrátil zaužívané dogmy vtedajšej cirkvi naruby.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345