Myšlienka dňa

Zamyslenia sú prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba


Úvod - Aktuality

Vážení poslucháči a priaznivci Rádia LOGOS

V lete minulého roku sa na webovej stránke Rádia LOGOS objavil oznam, ktorý informoval o tom, že od 1. júla 2016 bude rádio nútené ukončiť svoje internetové vysielanie. V mnohých poslucháčoch tento oznam vyvolal otázku: „Prečo?“ Oznam bol odvysielaný aj v jednotlivých vysielacích blokoch  rádia. Vieme, že mnohých  poslucháčov táto správa prekvapila a znepokojila. Dostali sme nečakane veľa reakcií a žiadostí o obnovenie vysielania. Jeden takýto mail, ktorý na nás zapôsobil ako naliehavá výzva  si dovoľujeme zverejniť. Veríme, že Vás povzbudí v modlitbách za obnovenie vysielania:

 Počas môjho takmer ročného pôsobenia v Poľsku, kde mám spoločnosť a pracujem, Rádio LOGOS bolo mojím neodlučiteľným spoločníkom. Jeho vysielanie som si veľmi obľúbil. Dôvodom bolo aj jeho medzi denominačné misijné zameranie. Vysielanie kládlo dôraz na zvestovanie a vyučovanie Božieho Slova na základe biblického odkazu, presne tak ako to je deklarované na internetových stránkach. Čistota kresťanského vysielania nebola zaťažovaná reklamami a správami, či komentármi politického charakteru. Zároveň bolo doplnené čistou  kresťanskou hudbou, nie vtierajúcim sa hudobným exhibicionizmom jednotlivých interpretov, kde sa strácala podstata a význam textu piesni. V hudbe bolo cítiť plnosť srdca, Božiu čistotu a Ducha svätého.

Ako poslucháč som častejšie reagoval na vysielania, na programovú štruktúru a hudobné bloky. Svoj obdiv a vďaku som vyslovoval  vedeniu Rádia LOGOS, ktoré dbalo na to, aby si Rádio  zachovalo čistotu kresťanského ducha. Bol som veľmi rád, že programová skladba  sa neprispôsobila duchu sveta biznisu a komercie. Ďakoval som Pánovi za každý odvysielaný deň.

Dňa 1. júla 2016, keď Rádio LOGOS utíchlo, priznám sa, nevedel som sa ubrániť slzám. S jeho odchodom odišiel môj vzácny spoločník. Rádio LOGOS sa stalo mojou srdcovou záležitosťou. Pokúšal som sa o jeho náhradu prostredníctvom iných dostupných rádií. Vhodnosť každého média musia iní poslucháči zvážiť sami. Nie nadarmo sa vraví: „Sto ľudí, sto chutí.“ Ja som však chuť LOGOSU nevedel ničím nahradiť.

 Následne som začal intenzívne komunikovať s vedením Rádia. Pozorne som sledoval knihu návštev a reakcie poslucháčov, kde  mnohí reagovali na ukončenie vysielania. Začal som sa intenzívne modliť a vyzývať mnohých bratov a sestry k modlitbám. Mnohí sme veľmi vnímali stratu tohto média.

      V auguste som sa s vedením Rádia osobne stretol. Rozprávali sme o možnostiach, ako pokračovať v prerušenej práci. Dozvedel som sa aj dôvody, ktoré  viedli k ukončeniu činnosti Rádia. Išlo o ekonomické, personálne i programové dôvody.

Po tomto rozhovore nastalo nové obdobie hľadania aj v mojom živote. Cítim však, že nás to posúva dopredu a začali sme robiť kroky k obnove vysielania.    

Verím, že táto situácia vyvolala impulz ku spoločnému boju za obnovenie vysielania a spolu so všetkými Vami, ktorí čítate tieto moje slová, budeme spolu pred Pánom vytrvalo čakať  na svetlo, ako a kedy pokračovať. Na modlitbách dennodenne prednášajme prosby a potreby pre obnovenie vysielania Rádia LOGOS.

                                                                                                                                                               Peter Kamenec

 

     Sme vďační Bohu za takýchto ľudí. Pre obnovenie vysielania nutne potrebujeme a hľadáme  ochotné srdcia, ktoré dokážu na diele Pánovom pracovať a to i bez nároku na honorár, pretože Rádio LOGOS nie je zárobkovo činné. Potrebujeme technikov, moderátorov, redaktorov a samozrejme financie. Naša vízia je do konca  roka 2017 obnoviť činnosť Rádia LOGOS v novej, aktualizovanej programovej štruktúre, ak Pán dovolí.

 

Štruktúra programovej skladby Rádia LOGOS

 

by mala byť výrazne orientovaná na zvestovanie a vyučovanie Božieho Slova na základe biblického odkazu. Vo svojich programoch nebude uvádzať správy, reklamy a komentáre politického charakteru. Obsahom programovej skladby by malo postupne byť: 

 

 • Slovo na tento deň
 • Myšlienka – duchovné zamyslenie
 • Čítanie Slova na pokračovanie
 • Výklad Slova
 • Kázne
 • Svedectvá
 • Monologické formy, poézia, verše,  portréty a medailóny
 • Živé vstupy zo života kresťanských osobnosti
 • Vstupy z evanjelizácií
 • Kontaktová relácia s pozvaným hosťom
 • Telefonická „Linka nádeje“
 • Relácie na témy: rodina, rodičovstvo, výchova, partnerstvo, okultizmus, a pod....
 • Hudba v rádiu LOGOS. Chceme, aby hudba tvorila príjemné, ale nie banálne pozadie k slovným programom. Bude sa vyhýbať hlavnému prúdu a zvukovej agresivite, zachová si duchovnú čistou, kresťanskú originalitu skladieb a piesni na oslavu Pána Ježiša Krista a nie osobného exhibicionizmu interpretov.

 

   Je jedna detská pieseň, v ktorej deti spievajú:

 „Pán Boh sa do srdca každému díva,  vidí, či ochotu k službe v ňom skrýva, v práci kto neverný,  bude raz súdený,  Pán žiada v diele srdce vždy celé.“

 Krásne a možno až bolestivo pravdivé slová. Koľkí sme prijali Pána Ježiša do svojho srdca, koľkí sme sa dali na Jeho cestu posväcovania a koľkí sme povedali áno na povolanie do Jeho služby? A predsa prichádza toľko prekážok a toľko výhovoriek, ak nastane  čas potrieb, čas poskytnutia pomoci, čas venovania sa druhému a mnohým ďalším a ďalším veciam.

Apoštol Pavol, keď sa stretol osobne s Pánom Ježišom a bol oslovený Božím Duchom, jasne prežil vo svojom srdci tak, ako sa píše v liste Galatským 1, 15-16:

 „Ale potom to prišlo! Boh mi odhalil pravdu o svojom Synovi a uložil mi šíriť jeho posolstvo po celom svete. K tejto službe  ma vo svojej dobrote vybral už dávno pred mojim narodením!“

 

Drahí bratia, sestry, spoluveriaci v Pánovi Ježišovi Kristovi,  prosíme Vás o modlitby. Prosíme Vás, aby ste okrem svojich príhovorných  modlitieb, ktoré sú veľmi dôležité a nevyhnutné pre naše životy a rozhodovania sa pre pokračovanie činnosti Rádia LOGOS a finančnej podpory, pripojili aj modlitby za tých, ktorých Pán chce povolať pre spoluprácu do tejto služby. Modlíme sa, prosím, za tých, ktorí sú ochotní vydať sa Pánovi Ježišovi do tejto služby celým svojim srdcom. Veď odmenou pri konaní jeho vôle je Božie požehnanie.   

Redakcia

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345